Jaarverslag 2018

Kwaliteit van de participatie

Eindhoven Airport wil de Brainportregio optimaal ten dienste staan en tegelijkertijd invulling geven aan haar eigen ambities. Dat kan alleen als we daarbij steun krijgen vanuit de samenleving en constructief samenwerken met en luisteren naar onze stakeholders. Draagvlak in de omgeving is meer dan ooit noodzakelijk.

We betrekken de omgeving intensiever bij de luchthaven. We zijn vertegenwoordigd in alle relevante overlegtafels. Naast de reguliere overleggen aan de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (en de onderliggende werkgroepen) hebben we in 2018 individuele gesprekken gevoerd met omwonenden en dorpsraden. Verder benaderen we stakeholders ook proactief om scherper te krijgen wat de voor hen belangrijke thema’s zijn en om informatie te delen.

De luchtverkeersleiding op Eindhoven Airport heeft in 2018 via ‘masterclasses’ kleine groepen omwonenden uitgenodigd om mee te denken over hinderbeperkende maatregelen. Dit was een succesvol project. Een dergelijke vorm van 'microparticipatie' spreekt enorm aan. Eindhoven Airport zet voor 2019 in op verdere ontwikkeling van deze en andere vormen van interactie, online en in levenden lijve, met omwonenden en andere direct betrokkenen. Dat past in ons streven de participatie op een innovatieve manier vorm te geven.

In oktober 2018 heeft er op Eindhoven Airport een gesprek plaatsgevonden tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en afvaardigingen van de luchthaven, omwonenden, het bedrijfsleven en de luchtverkeersleiding. Belangrijk onderwerp was onze verandering van focus: van kwantiteit naar kwaliteit. Ook is gesproken over ons streven de omgeving nadrukkelijk te betrekken bij de luchthaven en haar beleid.

Eind 2018 is gestart met een brede enquête onder diverse stakeholdergroepen. Daarmee zullen we een beeld krijgen van de thema’s rondom de luchthaven die voor hen van belang zijn. Ook willen we graag weten hoe men tegenover eventuele ontwikkeling van de luchthaven staat. Bovendien is voor ons van belang om te achterhalen hoe mensen betrokken willen worden bij de luchthaven. De uitkomsten zullen de basis vormen voor een materialiteitsanalyse. We gebruiken deze ook om te bepalen welke communicatiemiddelen we gaan inzetten om met onze stakeholders in gesprek te komen en hen te informeren. Verdere ontwikkeling hiervan staat gepland voor 2019.