Jaarverslag 2018

Resultaten van onze bedrijfsvoering

Financiële soliditeit

Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Onze investeringen financieren we zelfstandig. Uitgangspunt is dat we economische waarde creëren voor onze aandeelhouders en dat financiële stakeholders van Eindhoven Airport erop vertrouwen dat we investeringsrisico’s kunnen dragen.

Solvabiliteit

Eindhoven Airport heeft een gezond percentage eigen vermogen, gezien de middellangetermijnplanning. In 2015 is een kredietfaciliteit afgesloten om de cashflow en investeringsplannen tot 2020 te faciliteren. De luchthaven is gefinancierd met een 5-jaars bancaire lening met eenzelfde looptijd als het vergunde aantal vliegtuigbewegingen – tot 2020. In 2018 is Eindhoven Airport ruim binnen de afgesproken convenanten gebleven.

Omzetgroei

In totaal zijn de opbrengsten van Eindhoven Airport in 2018 met 13% gestegen tot € 70,7 miljoen (2017: € 62,4 miljoen).

De omzet op havengelden is gestegen door een toename van het aantal bestemmingen, hogere passagiersaantallen, betere bezetting per vliegtuigbeweging en toenemende inzet van grotere vliegtuigtypen, met name door Wizz Air.

Daarnaast is de totale omzet toegenomen doordat de omzet op parkeren, concessies en hotel meegroeide met het aantal passagiers. Er was sprake van gederfde parkeeromzet: in 2018 was een deel van het voorterrein niet beschikbaar en als gevolg van het instorten van het multipurposegebouw (MPB) in mei 2017 wordt het 2 jaar later opgeleverd dan gepland.

De overige omzet uit bijvoorbeeld media en de verhuur van gebouwen en terreinen is relatief stabiel gebleven ten opzichte van 2017 met uitzondering van een eenmalige opbrengst als gevolg van schade-uitkeringen. Dit betrof de financiële afwikkeling van de schade als gevolg van de gedeeltelijke instorting van het MPB, waarover Eindhoven en Airport en BAM eind 2018 tot overeenstemming zijn gekomen. Een verzekeringsuitkering was onderdeel van de financiële afwikkeling.

De omzet van het hotel bedroeg in 2018 € 3,7 miljoen. De omzetgroei was opnieuw hoger dan een jaar eerder. Zowel het aantal overnachtingen van binnenlandse en buitenlandse toeristen als het aantal zakelijke overnachtingen nam toe. De bezettingsgraad van het hotel steeg naar 76% in 2018 (2017: 71%). De kamerprijs ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Voor 2019 wordt een verdere toename van de bezetting verwacht, met een lichte stijging van de kamerprijzen.

(in EUR 1.000)

2018

2017

Delta

%

Havengelden

41.319

37.937

3.382

9%

Autoparkeren

14.210

12.781

1.429

11%

Concessies

7.678

6.652

1.026

15%

Hotel (inclusief verhuur gebouwen en terreinen)

4.682

4.324

358

8%

Overige omzet

763

723

40

6%

Overige bedrijfsopbrengsten

2.081

0

2.081

Totaal

70.733

62.417

8.316

13%

Rendement

Eindhoven Airport werkt zo kostenefficiënt mogelijk, met behoud van kwaliteit voor onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast is ons doel een hoger resultaat te genereren met niet-luchthavengerelateerde activiteiten als parkeren, concessies, exploitatie van het hotel en de verhuur van vastgoed. In 2018 is er sprake geweest van ongeveer € 0,5 miljoen eenmalige kosten als gevolg van het milieu-incident en het ontmantelen van het parkeerterrein P8 (Westfields).

De bedrijfslasten stegen met 12% naar € 51,4 miljoen, die voor een deel worden verklaard door passagiersvolume-afhankelijke uitbestedingskosten. Daarnaast zijn de externe kosten gestegen (extern personeel, commercie en advies) en namen de afschrijvingslasten toe door de hogere investeringen.

Als gevolg van de gebeurtenissen rond het multipurposegebouw heeft Eindhoven Airport tot april 2018 extra verkeersbegeleiding moeten inhuren om de bereikbaarheid van en naar de luchthaven zo optimaal mogelijk in te richten. De combinatie van gederfde parkeeromzet, extra kosten voor noodvoorzieningen en bereikbaarheid en de compensatie uit schade-uitkeringen heeft het resultaat in 2018 beïnvloed; het financiële effect van de instorting van het multipurposegebouw op het resultaat blijft negatief.

Als gevolg van het milieu-incident op 22 maart 2018 waarbij een ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater van Eindhoven Airport werd geconstateerd zijn direct maatregelen genomen waardoor we verdere verontreiniging van het oppervlaktewater door de-icingvloeistof hebben voorkomen. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt waardoor het resultaat voor ongeveer € 0.3 miljoen negatief is beïnvloed.

Het resultaat heeft zich in 2018 gunstig ontwikkeld. Na belasting bedraagt het resultaat € 14,3 miljoen (2017: €12,0 miljoen), een stijging van 19%.

Vooruitblik 2019

De havengelden die in rekening worden gebracht bij de airlines zijn geconsulteerd in 2018. Dit is een verplichting op grond van Europese regelgeving die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet luchtvaart. Het belangrijkste vereiste is hierbij dat de tarieven transparant, redelijk en non-discriminatoir zijn. Na een proces waarin airlines zijn geconsulteerd rondom het nieuwe systeem van havengelden, zijn eind oktober de definitieve tarieven en voorwaarden voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen zijn in de gelegenheid om bezwaar tegen de vaststelling van de tarieven in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt. Eén luchtvaartmaatschappij heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De ACM heeft vooralsnog besloten dat het bezwaar geen aanleiding geeft om de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven op te schorten. Uiterlijk einde van het eerste kwartaal 2019 beslist de ACM definitief op het bezwaar.

Voor 2019 verwacht Eindhoven Airport een teruggang in omzet van zo'n 15% als gevolg van het voorgenomen directiebesluit om als Eindhoven Airport niet langer zelf afhandeldiensten aan luchtvaartmaatschappijen aan te bieden. Als gevolg van de havengeldconsultatie is het niet meer mogelijk een all-in tarief voor haven- en afhandeldiensten aan te bieden. Dit is aanleiding geweest voor de airlines om de voorkeur uit te spreken om rechtstreekse contracten aan te gaan met een afhandelaar. De daling in de afhandelomzet heeft een beperkte invloed op het resultaat omdat de kosten voor het grootste deel variabel zijn.

De ontwikkeling van de havengelden en de overige omzet vindt plaats in lijn met de ontwikkeling van het toegestane aantal vliegtuigbewegingen uit de medegebruikvergunning. Door de focus op de kwalitatieve aspecten zoals hiervoor benoemd nemen de kosten in 2019 toe door de start van IT-projecten, voorbereiding en begeleiding van bouwprojecten, duurzaamheidsinitiatieven waaronder een OV-campagne, omgevingscommunicatie en de interne organisatie. Daarnaast zal de medegebruiksvergoeding in 2019 groeien. Gesprekken die het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Defensie en Eindhoven Airport voeren, moeten in 2019 leiden tot nieuwe structurele afspraken over het medegebruik van de luchthavenfaciliteiten van en de dienstverlening aan Eindhoven Airport. De kosten voor de kwalitatieve bijdrage komen uit op zo'n € 2 miljoen en de extra bijdrage voor de medegebruiksvergoeding op ruim € 1,5 miljoen, waardoor in 2019 een lager resultaat wordt verwacht ten opzichte van 2018.

Om de nu reeds bestaande groei van de vraag naar parkeergelegenheid te faciliteren, heeft Eindhoven Airport gepland een nieuwe P5-parkeergarage te bouwen. We houden rekening met een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling van het vliegverkeer na 2020, gekoppeld aan de economische ontwikkeling van de regio. Om hier tijdig op voorbereid te zijn, is in de planning opgenomen om het voorterrein opnieuw in te richten, het platform uit te bereiden en te investeren in commercieel vastgoed. Het is de planning om het lopende jaar ongeveer € 41 miljoen te investeren. Het medewerkersbestand zal in 2019 naar verwachting groeien met 11 fte.