Jaarverslag 2018

Feiten en cijfers

38.642

vliegtuigbewegingen

6,2 mln

passagiers

0,08 kg

CO2 per passagier

20%

gescheiden afval

70,7 mln

omzet

87

bestemmingen

47%

vrouwelijke medewerkers

100%

hernieuwbare energie

5,0%

ziekteverzuim

14,3 mln

nettoresultaat

Kerncijfers

Geconsolideerde balans (in EUR 1.000)

2018

2017

2016

2015

2014

Operationele materiële vaste activa

107.426

104.605

86.868

73.805

66.637

Vastgoedbeleggingen

2.404

4.762

6.073

5.761

7.829

Financiële vaste activa

579

766

828

766

713

Vlottende activa

16.410

11.721

12.415

12.802

12.245

Totaal activa

126.819

121.854

106.184

93.134

87.424

Eigen vermogen

100.064

86.252

74.678

64.500

56.689

Voorzieningen

425

418

709

1306

1.331

Langlopende schulden

12.000

25.000

22.500

19.000

0

Kortlopende schulden

14.330

10.184

8.297

8.328

29.404

Totaal passiva

126.819

121.854

106.184

93.134

87.424

Investeringen

6.810

22.665

18.515

10.201

5.470

Afschrijvingen

6.445

5.722

5.263

4.923

4.265

Cash flow

2.872

-1.692

-869

2.792

-938

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000)

2018

2017

2016

2015

2014

Som der bedrijfsopbrengsten

70.733

62.417

53.109

48.354

43.539

Bedrijfslasten

51.356

46.034

38.726

36.408

33.094

Exploitatieresultaat

19.377

16.383

14.383

11.946

10.445

Financiële baten en lasten

350

367

286

933

1.147

Belastingen

-4.757

-3.984

-3.461

-2.744

-2.301

Resultaat na belastingen

14.270

12.032

10.636

8.269

6.997

Ratio's

2018

2017

2016

2015

2014

RONA nb1

13,3%

12,1%

12,5%

11,6%

10,6%

ROE nb2

15,3%

15,0%

15,3%

13,6%

13,1%

Leverage3

10,7%

22,5%

23,2%

22,8%

28,0%

FFO (x € 1.000)4

22.250

18.978

14.600

16.623

10.958

FFO / Totale schuld5

185,4%

75,9%

64,9%

87,5%

49,8%

FFO interest dekkingsratio6

64,6

52,7

52,0

18,8

10,6

  1. Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa
  2. Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen
  3. Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden
  4. Operationele cashflow
  5. Funds From Operations / rentedragende schulden
  6. Funds From Operations + rentelasten / rentelasten