Jaarverslag 2018

Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

23

109.826

109.357

Financiële vaste activa

24

799

785

110.625

110.142

Vlottende activa

Voorraden

4

4

Vorderingen

25

9.313

7.463

Liquide middelen

6.311

3.782

15.628

11.249

126.253

121.391

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.282

2.209

Bestemmingsreserve

327

327

Overige reserves

84.155

70.416

Dividend

231

231

26

100.064

86.252

Voorzieningen

27

425

418

Langlopende schulden

28

12.000

25.000

Kortlopende schulden

29

13.764

9.721

126.253

121.391