Jaarverslag 2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Bedrijfsresultaat

19.377

16.383

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1

6.445

5.722

Overige waardeveranderingen

1

0

754

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

13

-98

-237

Toename /Afname (-) voorzieningen

1

-1

6.348

6.238

Mutatie in werkkapitaal1

1.686

608

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

27.411

23.229

Ontvangen interest

65

56

Betaalde interest

-422

-420

Betaalde winstbelasting

-4.804

-3.887

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

22.250

18.978

Investeringen in materiële vaste activa

-5.936

-22.718

Ontvangsten uit lening u/g

2

16

6

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.920

-22.712

Aflossing langlopende schulden

8

-13.000

-9.500

Opname langlopende schulden

8

0

12.000

Betaald dividend

25

-458

-458

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-13.458

2.042

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

2.872

-1.692

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de toename van de overige vorderingen en de overige schulden.