Jaarverslag 2018

Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Vaste activa

Banen en platform

11.883

12.217

Terreinen en wegen

20.184

19.267

Gebouwen

56.534

55.575

Installaties

4.123

3.382

Overige vaste bedrijfsmiddelen

564

465

Objecten in aanbouw

14.138

13.699

Operationele materiële vaste activa

107.426

104.605

Vastgoedbeleggingen

2.404

4.762

Materiële vaste activa

1

109.830

109.367

Financiële vaste activa

2

579

766

110.409

110.133

Vlottende activa

Voorraden

3

23

22

Vorderingen

4

9.368

7.552

Liquide middelen

5

7.019

4.147

16.410

11.721

126.819

121.854

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Eigen vermogen

6

100.064

86.252

Voorzieningen

7

425

418

Langlopende schulden

8

12.000

25.000

Kortlopende schulden

9

14.330

10.184

126.819

121.854

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.