Jaarverslag 2018

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2018

(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Netto omzet

11

68.652

62.417

Overige bedrijfsopbrengsten

12

2.081

0

Som der bedrijfsopbrengsten

70.733

62.417

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

13

-98

-237

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

14

39.306

34.822

Lonen en salarissen

15

4.566

4.007

Sociale lasten en pensioenlasten

16

1.137

966

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

6.445

5.722

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

1

0

754

Som der bedrijfslasten

51.356

46.034

Bedrijfsresultaat

19.377

16.383

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18

65

56

Rentelasten en soortgelijke kosten

18

-415

-423

Resultaat vóór belastingen

19.027

16.016

Belastingen

19

-4.757

-3.984

Nettoresultaat

14.270

12.032