Jaarverslag 2018

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

(in EUR 1.000)

Latente belasting-vorderingen

Overige vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2018

728

38

766

Dotatie

74

0

74

Onttrekking

-245

0

-245

Aflossing

0

-16

-16

Stand per 31 december 2018

557

22

579

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen is een vastrentende lening begrepen met een rentepercentage van 5,5% en een resterende looptijd van 6 jaar.

Latente belastingvorderingen
Deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van gebouwen en de boekwaarde volgens de financiële verslaggeving. Het volledige bedrag van deze vordering is als langlopend (> 1jaar) aan te merken.