Jaarverslag 2018

Liquide middelen

(in EUR 1.000)

2018

2017

Liquide middelen

7.019

4.147

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.