Jaarverslag 2018

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Banen en platform

Terreinen en wegen

Gebouwen

Installaties

Overige vaste bedrijfs- middelen

Vastgoed-
beleggingen

Objecten in aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2017

22.207

23.085

72.644

6.362

1.943

5.314

13.699

145.254

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017

-9.990

-5.481

-17.069

-2.980

-1.478

0

0

-36.998

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2017

0

1.663

0

0

0

-552

0

1.111

Boekwaarde ultimo 2017

12.217

19.267

55.575

3.382

465

4.762

13.699

109.367

Mutaties in de boekwaarde:

Investeringen in 2018

495

1.850

1.605

1.445

310

4

1.101

6.810

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde)

-14

-2.170

-821

-640

-541

0

0

-4.186

Afschrijvingen in 2018

-829

-1.508

-3.193

-704

-211

0

0

-6.445

Waardeverminderingen 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen)

14

2.170

821

640

541

0

0

4.186

Ongerealiseerde waardeverandering 2018

0

0

0

0

0

98

0

98

Opleveringen

0

0

662

0

0

0

-662

0

Herclassificatie

0

575

1.885

0

0

-2.460

0

0

Saldo mutaties boekwaarde

-334

917

959

741

99

-2.358

439

463

Aanschafwaarde ultimo 2018

22.688

23.340

75.975

7.167

1.712

1.024

14.138

146.044

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2018

-10.805

-4.819

-19.441

-3.044

-1.148

0

0

-39.257

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2018

0

1.663

0

0

0

1.380

0

3.043

Boekwaarde ultimo 2018

11.883

20.184

56.534

4.123

564

2.404

14.138

109.830

De herwaardering vastgoedbeleggingen ten bedrage van € 1.380.000 bestaat voor € 1.380.000 uit positieve herwaarderingen.

De herclassificatie in het boekjaar heeft betrekking op een vastgoedobject, die als gevolg van een wijziging in gebruik, is geherclassificeerd van vastgoedbeleggingen naar activa ten behoeve van operationele activiteiten.

Banen en platform

Naast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel in de kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan. 

Terreinen en wegen

Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen in terreinen ten behoeve van autoparkeren. De herclassificatie heeft betrekking op het gewijzigde gebruik van luchthavenweg 13.

Gebouwen

Dit betreft terminalgebouwen en het hotel. Hieronder valt ook het eigen-gebruikdeel van het commercieel onroerend goed. De herclassificatie heeft betrekking op het gewijzigde gebruik van luchthavenweg 13.

Installaties 

Dit betreft onder andere systemen voor bagageafhandeling, securityapparatuur, toegangscontrole en het routebewakingssysteem. 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Dit betreft de IT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel. 

Vastgoedbeleggingen

Hieronder worden begrepen commercieel (<30% eigen gebruik) geëxploiteerde activa. Het betreft voor het grootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt niet afgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. De ongerealiseerde waardeverandering in 2018 bedroeg op gebouwen € 25.696 (2017: €197.800) en € 72.428 (2017: € 39.211) op erfpachtterreinen. De verhuuropbrengsten vanuit vastgoedbeleggingen bedroegen in 2018 ongeveer € 75.000 op gebouwen (2017: € 355.000). Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengsten genererend vastgoed bedroegen ongeveer € 25.000 (2017: € 200.000), de exploitatiekosten voor nog te verhuren ruimtes bedroegen ongeveer € 5.000 (2017: € 10.000). Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten.

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is ultimo 2018 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op € 840.000. De taxatie is gebaseerd op de markthuurkapitalisatie-methode en de volgende belangrijke veronderstellingen:

  1. Er is gerekend met een NAR van 8,50% voor bedrijfsgebouwen
  2. Regionale marktontwikkelingen.

De erfpachtopbrengsten bedroegen in 2018 € 78.000. De actuele waarde van de erfpachtterreinen is ultimo 2018 berekend op € 1.564.391. De berekeningen zijn gebaseerd op de methode van netto contante waarde van toekomstige erfpachtopbrengsten. Er is gerekend met een disconteringspercentage van 6,6%. De resterende looptijden van de 4 contracten varieert tussen de 2 en 24 jaar. De meeste contracten worden jaarlijks verhoogd conform ontwikkeling CPI-index.

Objecten in aanbouw

Hieronder wordt begrepen de nog niet gerealiseerde bouwprojecten in en rondom de terminal en activa in aanbouw (parkeergarage). De opleveringen betreffen gerealiseerde verbouwingen in de terminal. De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 de parkeergarage wordt opgeleverd.

Eindhoven Airport is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van €2,1 miljoen. Dit betreft investeringsverplichtingen die met name zijn aangegaan voor de uitbreiding van de terminal en de bereikbaarheid hiervan en betreffen investeringsverplichtingen korter dan 1 jaar.