Jaarverslag 2018

Vorderingen

(in EUR 1.000)

2018

2017

Debiteuren

5.254

5.929

Vordering omzetbelasting

797

781

Te ontvangen concessies en reclame

20

16

Overige vorderingen1

3.297

826

9.368

7.552

  1. Van de overige vorderingen heeft € 2,9 miljoen betrekking op nog te factureren omzet en overige bebdrijfsopbrengsten (2017: € 0,5 mln.)

Er is geen voorziening wegen oninbaarheid in mindering gebracht op de de vorderingen uit hoofde van debiteuren.

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2017: € 0).