Jaarverslag 2018

Strategie, van kwantiteit naar kwaliteit

Eindhoven Airport is uitgegroeid tot een luchthaven waar jaarlijks meer dan 6 miljoen reizigers vertrekken en aankomen. Lag in voorgaande jaren onze strategische focus op groei in aantal vluchten en reizigers, nu kijken we nadrukkelijker eerst naar wat de luchtvaart en de luchthaven betekent voor de maatschappij en de directe omgeving in het bijzonder. Onder de noemer ‘Van kwantiteit naar kwaliteit’ kiezen we voor een integrale benadering van de ontwikkeling van de luchthaven binnen onze regio.
Net als in de Proefcasus Eindhoven Airport staan in onze herijkte strategie 4 kwaliteitsdimensies centraal. We kijken ‘van buiten naar binnen’: eerst onze omgeving en de betrokkenen, en daarna de luchthaven zelf. Voor dit jaarverslag gebruiken we deze benadering als leidraad.

Kwaliteit van de participatie

Eindhoven Airport hecht aan een brede participatie van stakeholders. We voeren een dialoog met betrokkenen op diverse ‘niveaus’: aan bestuurstafels, op ministeries, bij gemeenten en bij vertegenwoordigende organisaties, maar ook met omwonenden en bedrijven in de omgeving. We ontwikkelen plannen voor onder meer chatsessies en masterclasses.

Kwaliteit van de gebiedsontwikkeling

De bereikbaarheid van het gebied is in ieders belang. De kwaliteit van de infrastructuur heeft prioriteit. Met onder meer de gemeente Eindhoven, Flight Forum, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Defensie werken we een gezamenlijke gebiedsvisie uit. Eindhoven Airport maakt zich ook nadrukkelijk hard voor een beter en ruimer beschikbaar openbaar vervoer. Op de langere termijn willen we van het luchthavengebied een ‘Gateway to Brainport’ maken waarop de regio trots kan zijn: een waardige entree voor een toptechnologieregio, waarin innovatie, het doorbreken van de monofunctionaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan.

Kwaliteit van de leefomgeving

De negatieve impact van de luchthavenactiviteiten beperken we waar mogelijk. De omgeving van Eindhoven Airport moet optimaal leefbaar zijn. We zetten in op (geluid)hinderbeperking en hebben bijzondere aandacht voor de terugdringing van uitstoot van CO2, (ultra)fijnstoffen en stikstof. Het Leefbaarheidsfonds, waaruit activiteiten worden gefinancierd die het milieu ten goede komen, is hierin een belangrijke schakel. Leefbaarheid gaat in onze ogen echter verder dan alleen het milieu: ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van onderwijs en werk bepalen hoe leefbaar een regio is. We willen daarin nadrukkelijk een rol spelen. De bijdrage van Eindhoven Airport aan de maatschappelijke opgave in de regio moet opnieuw worden gedefinieerd.

Kwaliteit van de luchthaven

De kwaliteit van Eindhoven Airport zelf wordt bepaald door vele factoren. Daaronder valt onder meer de connectiviteit: het aantal bestemmingen, de frequentie van de vluchten, de diversiteit van het aanbod. Kwaliteit komt tot uiting in hoe de luchthaven de regio faciliteert. Verder ligt de nadruk op schonere en stillere luchtvaart. Ook de inrichting van onze interne organisatie is van belang voor de continuïteit van de luchthaven.

Voor de luchthaven zelf gelden vier strategische doelstellingen, die we radars noemen (zie kader).

Vier radars

Het beleid dat tot 2025 bepalend is voor de kwaliteit van de luchthaven hebben we gebaseerd op 4 zogeheten ‘radars’ . Deze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Radar 1: operational excellence

Operational excellence bij Eindhoven Airport staat zowel voor efficiëntie als gemak. Het hart van ons bedrijf vormt de (luchthaven)operatie. Het gaat hierbij om vrijwel alles wat de klant ervaart tijdens de customer journey (oriëntatie op de reis, het vertrek en/of de aankomst op de luchthaven). Het efficiënt omgaan met klantcontactmomenten en handelingen die hiermee samenhangen staan centraal.

Radar 2: infrastructuur en voorzieningen

De capaciteit van Eindhoven Airport moet meegroeien met het aantal passagiers en het aantal vliegtuigbewegingen. Dit geldt onder meer voor het aantal parkeerplaatsen, vliegtuigopstelplaatsen, gates, terminalruimte en ondersteunende faciliteiten. We anticiperen op die capaciteitsuitbreiding met de masterplanning voor de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur voor de periode tot 2030.

Radar 3: een mens- én prestatiegerichte organisatie

Eindhoven Airport streeft naar een goede balans tussen presteren en waarderen. We verwachten dat iedere medewerker zich optimaal inzet om onze ambities te realiseren, maar we moeten ervoor waken onszelf niet voorbij te lopen en oog blijven hebben voor elkaar als collega’s. Het is belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We vieren successen met waardering voor ieders inzet.

Radar 4: new business

Eindhoven Airport wil de basis versterken en ook omzet genereren uit nieuwe activiteiten. We hebben de financiële ruimte, voldoende managementcapaciteit en het vertrouwen van stakeholders in onze bedrijfsvoering. We zitten in een 'flow' van creativiteit en energie. Die benutten we om fundamenteel na te denken over innovatieve businessmodellen die op termijn kunnen bijdragen aan een blijvend gezonde bedrijfsvoering. We creëren een cultuur die stimuleert dat nieuwe businessideeën gehoor krijgen.