Jaarverslag 2018

Toprisico's

Eindhoven Airport onderkent risico's die de uitvoering van de strategie kunnen beperken of de bedrijfsvoering van de luchthaven in gevaar kunnen brengen. We beschrijven hier de belang­rijkste risico's en de beheers­maat­regelen.

Grenzen aan de groei

Het maximaal toegestane aantal vliegtuig­bewegingen komt in zicht (zie ook Proefcasus Eindhoven Airport). Duidelijkheid over de toekomst is van belang met het oog op eventuele toekomstige uitbreidingsinvesteringen en voor de blijvende aantrekkingskracht van de luchthaven voor luchtvaartmaatschappijen. De druk op bestaande infrastructuur en terminal­capaciteit neemt toe als gevolg van de jaarlijkse groei van het aantal passagiers.

Verandering in de vraag

Een grote, onverwachte verandering van de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekenis zijn voor onze concurrentiepositie. Positief is dat passagiers steeds frequenter gebruikmaken van onze luchthaven. Anderzijds hebben we te maken met beleids­wijzigingen of bijvoorbeeld (politieke) onrust op bestemmingen die de vraag in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daalt de vraag, dan moeten we nog sterker rekening houden met de concurrentie van nabijgelegen luchthavens, die voor een deel met dezelfde luchtvaart­maat­schappijen vliegen en dezelfde bestemmingen aanbieden. Om een eventuele verandering van de vraag te kunnen opvangen, sturen we op een breed portfolio van luchtvaartmaat­schappijen.

Safety & security

Aangescherpte safety- en securityeisen kunnen leiden tot onvoorziene investeringen en hogere beveiligings­kosten. De contacten met verant­woordelijke autoriteiten, andere luchthavens en het beveiligingsbedrijf zijn een belangrijke bron van informatie met betrekking tot verwachte ontwikkelingen. Daarnaast dienen de organisatie en ambitie van veiligheid te blijven aansluiten bij de ontwikkelende luchthaven zelf. Hier wordt in 2019 extra aandacht aan besteed.

Grote projecten

Eindhoven Airport is volop bezig met verschei­dene grote projecten, zoals het multipurpose­gebouw. Dit brengt projectrisico’s met zich mee, waaronder mogelijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. We hebben een aantal beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals de inzet van gespecialiseerd projectmana­gement en het gebruik van externe benchmarks die betrekking hebben op grote projecten. Onder meer naar aanleiding van de evaluatie van het incident met het multipurposegebouw in 2017 besteden we explicieter aandacht aan onze verantwoordelijk­heden als opdrachtgever.

Naleven wet- en regelgeving

Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken is een voorwaarde voor de huidige bedrijfsvoering en toekomstige groei. Eindhoven Airport heeft onder andere te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen, reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot personeel, aanbestedingen en belastingen, en ook met Europese wetgeving inzake lucht­haven­gelden (vanaf april 2019).

Cybersecurity

Er is in toenemende mate sprake van cybercriminaliteit. Dit vormt een bedreiging voor onze operatie. Met de vindingrijkheid van criminelen neemt ook de zorg toe dat een cybercrimeaanval wordt gepleegd. Daarnaast blijft de terroristische dreiging in Europa onverminderd hoog. Deze factoren hebben ertoe geleid dat we in onze jaarlijkse risico-inventarisatie de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, hoog inschatten. Om de risico’s op het gebied van informatie­beveiliging te beheersen, hebben we beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (bedrijfs)informatie verweven in de bedrijfsprocessen. In 2018 hebben we een uitgebreide audit uitgevoerd in samenwerking met Fox-IT. We blijven investeren in een continue verbetering van de IT-beveiliging.