Jaarverslag 2018

Van kwantiteit naar kwaliteit

Eindhoven Airport heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Keer op keer konden we melden dat het aantal passagiers fors was gestegen, het aantal bestemmingen was gegroeid, en dat de reizigers tevreden waren over de snelle processen op de luchthaven. Brainport Eindhoven, de regio met toptechnologie waarin we opereren, is inmiddels erkend als de derde Nederlandse mainport. En Eindhoven Airport is uitgegroeid tot een volwassen luchthaven. De groei van de afgelopen jaren ligt in lijn met de afspraken die alle belanghebbende partijen in 2010 hebben gemaakt: een ontwikkeling, binnen randvoorwaarden, richting 43.000 vliegtuigbewegingen.

Ook nu zou ik weer een gelijkluidend verhaal kunnen vertellen – met de nadruk op groei en getallen. Maar groei is geen doel op zichzelf. In de verdere ontwikkeling van onze luchthaven is kwantitatieve groei hooguit een resultante van een kwalitatieve discussie. Uitgangspunt is dat Eindhoven Airport een veilige, toekomstbestendige en duurzame luchthaven is in een gezonde leefomgeving. In nauwe samenspraak met alle belanghebbenden zetten we een transitie in, van de focus op kwantiteit naar de focus op kwaliteit.

Laat er geen misverstand over bestaan: we zijn trots dat Eindhoven Airport het goed doet. Dat is van belang voor de ontwikkeling, de bereikbaarheid en de kansen voor de regio, voor de mensen die er werken en wonen, en ook voor onze eigen medewerkers, die zich elke dag inzetten voor de luchthaven. Tegelijkertijd verandert het sentiment in de samenleving en de publieke opinie omtrent duurzaamheid, die doorklinkt in het regeerakkoord. Het derde kabinet-Rutte legt in het beleid niet langer de nadruk op het mogelijke aantal vliegtuigbewegingen, zoals nog bij vorige kabinetten het geval was, maar op een slimmere en duurzame luchtvaart.

Leefbaarheid van belang

De leefbaarheid is in toenemende mate van belang. De discussie over de kosten en baten van het vliegverkeer, dus ook over eventuele prijsprikkels die recht doen aan de impact van een bepaalde reis, kunnen en willen we niet uit de weg gaan. Als belangrijke partij in de luchtvaart zal Eindhoven Airport zich actief opstellen in deze discussie. De uitstoot van CO2, fijnstoffen en ultrafijnstoffen heeft een schadelijk effect op het milieu. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Verder spelen zorgen over geluidoverlast, zeker in de directe omgeving van luchthavens, een grote rol in de maatschappelijke discussie.

Eindhoven Airport, Nederlands tweede luchthaven, wil niet aan de zijlijn staan. We zijn onderdeel van de samenleving – als onderneming én als burgers die zich net als ieder ander zorgen maken over het milieu en de toekomst van de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is onze ambitie op verantwoorde wijze de (Brainport)regio met de rest van Europa te blijven verbinden en mee te ademen met de ontwikkelingen van de regio. Tegelijkertijd zijn we onderdeel van het nationale systeem van luchthavens. We kunnen de ogen niet sluiten voor de toenemende vraag naar internationaal transport, maar de ontwikkeling van onze luchthaven moet wel goed uitlegbaar blijven, veilig en in balans met de belasting voor de leefomgeving.

Goed overleg met belanghebbenden in onze omgeving is daarvoor een must. De dialoog voerden we al, maar we hebben deze inmiddels verder geïntensiveerd. Samen met omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en experts wegen we de beste opties af. In oktober 2018 is een proefcasus gestart over de ontwikkelings­mogelijkheden van Eindhoven Airport in de periode tot 2030, onder leiding van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel. In april 2019 sluiten we deze proefcasus af, waarna Van Geel advies uitbrengt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten zullen ook als input dienen voor de nieuwe Luchtvaartnota (2020-2050), die eind 2019 gereed moet zijn.

Vier kwaliteiten

We kiezen voor een integrale kwaliteitsbenadering. Het begrip kwaliteit, dat centraal staat in dit jaarverslag, heeft vele dimensies. Net zoals in de proefcasus onderscheiden we 4 kwaliteiten: de kwaliteit van de dialoog met de omgeving, de kwaliteit van het gebied waarin we opereren, de kwaliteit van de leefomgeving, en de kwaliteit van de luchthaven zelf. In onze strategie, die we hebben herijkt en verrijkt, kijken we eerst naar onze omgeving, om zo te kunnen bepalen hoe Eindhoven Airport daarbinnen optimaal en veilig kan functioneren en zichzelf kan ontwikkelen.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat we de dialoog met stakeholders behalve aan bestuurstafels ook gaan voeren in chatsessies met omwonenden of in speciale masterclasses. Dat we, als het gaat om leefbaarheid, uiteraard kijken naar de gevolgen voor het milieu, maar ook naar de beschikbaarheid van onderwijs en werk in de omgeving. Eindhoven Airport, een speler van betekenis in de regionale economie, wil daaraan een nadrukkelijke bijdrage blijven leveren.

Hetzelfde geldt voor de gebiedsontwikkeling: de bereikbaarheid over weg en spoor is cruciaal voor welke verdere (economische) ontwikkeling dan ook. Eindhoven Airport zal het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. We hebben besloten een uitgebreide OV-campagne te gaan voeren met onze vervoerspartners. Die gaat in het voorjaar 2019 van start. Verder beginnen we met een algehele upgrade van de directe omgeving van de luchthaven. De eerste stap is de aanleg van een Airport Boulevard tussen parkeerterrein P4 en de terminal. Doel is Eindhoven Airport te ontwikkelen tot de Gateway to Brainport waar de regio trots op kan zijn.

Het is onze ambitie op verantwoorde wijze de (Brainport)regio met de rest van Europa te blijven verbinden en mee te ademen met de ontwikkelingen van de regio.

Meebewegen met de regio

Natuurlijk blijven de kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening hoog in het vaandel staan. Met het toenemen van het aantal vliegtuigbewegingen en passagiersaantallen dient die veiligheid op en rond de luchthaven gegarandeerd te blijven. Eindhoven Airport staat zich erop voor een luchthaven te zijn waar reizigers zich veilig, comfortabel en eenvoudig door het reizigersproces bewegen en kunnen kiezen uit een aangenaam en veelzijdig horeca- en winkelaanbod. Ons netwerk met meer dan 80 bestemmingen is divers en past bij de wensen en ambities van de Brainportregio. Desalniettemin moet de connectiviteit passen in ons kwaliteitsstreven. De ontwikkeling van de luchthaven zou moeten meebewegen met die van de Brainportregio. De al eerder geplande groei in het aantal vliegtuigbewegingen gaan we de komende 2 jaar matigen.

Geloofwaardige partner

We zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke impact van luchtverkeer en we lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden. Eindhoven Airport wil te allen tijde een geloofwaardige partner zijn. We doen wat we zeggen. We zijn een laagdrempelige organisatie en voelen ons verbonden met onze omgeving. We zijn trots dat steeds meer reizigers onze luchthaven weten te vinden en dat mede dankzij ons de werkgelegenheid groeit en het vestigingsklimaat verbetert. Echter, we stellen voorop dat we de juiste balans tussen die ontwikkelingen en de impact van onze activiteiten bewaken. Verantwoord verbinden – dat is onze belangrijkste maatschappelijke opgave.

Joost Meijs, algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport N.V.