Jaarverslag 2019

Duurzaamheid

Luchthavenactiviteiten hebben een impact op de leefomgeving. Eindhoven Airport houdt de vinger aan de pols waar het gaat om de leefbaarheid voor mensen die wonen en werken in de regio. Een belangrijk onderwerp is terugdringing van uitstoot van CO2, (ultra)fijnstof en stikstof. Voor geluidhinderbeperking, zie 'De luchthaven als goede buur'.

Net-Zero 2050

Eindhoven Airport heeft tijdens het jaarlijkse Europese congres van de Airport Council International (ACI) op Cyprus in juni de overeenkomst Net-Zero 2050 ondertekend. In totaal hebben 194 luchthavens uit 24 Europese landen zich gecommitteerd aan de terugdringing van de CO2-uitstoot tot nul in uiterlijk het jaar 2050. Het besluit dat op Cyprus is genomen is een belangrijke stap in de klimaatacties door de Europese luchthavenindustrie. Met Net-Zero 2050 verlagen de deelnemende luchthavens de CO2-uitstoot de komende drie decennia met in totaal 3,46 miljoen ton.

Duurzame luchthaven

De ambitie van Eindhoven Airport reikt verder dan de afspraken. Wij achten het haalbaar om de CO2-uitstoot op de luchthaven al in 2030 terug te brengen tot nul, onder meer door het gebruik van groene elektriciteit en groen gas. De volgende stap is het verduurzamen van de mobiliteit op de luchthaven door elektrische voertuigen en transportmiddelen in te zetten.

Eindhoven Airport behoort tot de leidende duurzame luchthavens van Europa. In 2019 zijn we voor het zesde jaar gecertificeerd als ‘Level 3+ Neutrality’: het hoogst haalbare niveau van het Airport Carbon Accreditation programma van ACI Europe (Airports Council International). Dit keurmerk bevestigt dat de luchthaven CO2-neutraal opereert.

We hebben in 2019 nieuw beleid opgesteld voor leaseauto’s; die moeten voortaan 100% elektrisch zijn, net als de operationele voertuigen die we in eigendom hebben. In 2020 doen we onderzoek naar de verduurzaming van de noodstroomaggregaten die nu nog op diesel draaien. Verder gaan we samen met onze partners op de luchthaven een actieplan opstellen voor al het grondafhandelingsmaterieel: doel is om dat in 2030 dit in zijn geheel uitstootvrij te hebben.

Zonnepanelen als energiebron voor vliegtuigtrappen.

We verminderen de CO2-uitstoot op onze luchthaven met opwekking van eigen energie en hergebruik in plaats van neutraliteit door compensatie met certificaten. In totaal heeft Eindhoven Airport ruim 2.160 ton CO2 gereduceerd ten opzichte van 2013. Onze eigen verwachte restuitstoot (246 ton CO2) compenseren we met een klimaatproject in Tanzania dat voorziet in de plaatsing van biogasinstallaties voor lokale huishoudens. Deze huishoudens worden gestimuleerd de overstap te maken van koken op open vuur naar koken op biogas.

Eindhoven Airport heeft de doelstelling om in 2020 40 procent minder CO2 per passagier uit te stoten ten opzichte van 2013 (0,71 kg CO2 per passagier). Dit is met 94 procent in 2019 (0,04 kg CO2 per passagier) inmiddels al ruimschoots gehaald.

In 2019 is het nieuwe contract met Eneco ingegaan voor de levering van gas uit 100 procent hernieuwbare bronnen. De gaslevering voor Eindhoven Airport bestaat nu voor 100 procent uit groen gas. De elektriciteit van Eindhoven Airport was al 100 procent groen.

Klimaatafspraken in de sector

Eindhoven Airport is actief betrokken bij de uitwerking van het actieplan 'Slim en Duurzaam' opgesteld door twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen in Nederland. Met concrete acties in het komende decennium wil de sector de CO2-uitstoot met 35 procent beperken: de uitstoot mag in 2030 niet uitkomen boven 11,3 miljoen ton (in plaats van de verwachte 17,3 miljoen bij het uitblijven van actie). Eindhoven Airport neemt ook deel aan de Duurzame Luchtvaarttafel, waar de partijen in het kader van het nationale klimaatakkoord overleggen over doelen en maatregelen op de lange termijn voor de luchtvaart.

De thema's van het actieplan 'Slim en Duurzaam'

  • Het optimaliseren van vliegroutes en procedures
  • Het stimuleren van schonere vliegtuigen (via luchthavengelden)
  • De inzet van duurzame brandstof
  • Radicale vlootvernieuwing
  • Inzet van duurzaam vervoer zoals trein op korte afstanden
  • Emissieloze luchthavens
  • Snel en efficiënt vervoer van en naar luchthavens

De partijen die zijn betrokken bij de Duurzame Luchtvaarttafel en het sectorplan 'Slim en Duurzaam' hebben de ambitie geformuleerd om in 2030 14 procent bijmenging van duurzame luchtvaartbrandstof te realiseren. De bedoeling is uiteindelijk dat afspraken worden gemaakt op minimaal Europees niveau. Eindhoven Airport neemt een initiërende rol door samenwerking te zoeken met fabrikanten, leveranciers en luchtvaartmaatschappijen. om de mogelijkheden voor de inzet van schone brandstoffen op Eindhoven Airport te onderzoeken.

Verder bekijken we, in lijn met het nationale programma van de Duurzame Luchtvaarttafel, de mogelijkheid om CO2-uitstoot te gaan beprijzen en/of tijdelijk te compenseren. Ook gaan we onderzoek doen naar duurzame en hinderbeperkende maatregelen (bijvoorbeeld 'precision based navigation' en elektrisch taxiën).

Circulaire economie

Om de levensloop van materialen te verlengen, schakelt Eindhoven Airport zoveel mogelijk over op circulair gebruik. We gaan bewust om met grondstoffen en materialen. Eindhoven Airport heeft de ambitie om in 2030 nul procent afval te hebben en 50 procent minder natuurlijke grondstoffen te gebruiken.

Een deel van het afval is afkomstig van de vliegtuigen. Samenwerking met airlines is dus noodzakelijk. In navolging van TUI is ook Transavia een pilot begonnen met het gescheiden inzamelen van het afval. Op de luchthaven is een aparte ruimte hiervoor ingericht en zijn extra containers geplaatst.

Eind 2019 komen we gezamenlijk uit op een afvalscheiding van 21%. We hebben dus nog een lange weg te gaan. Om beter inzicht te krijgen in onze afvalstromen zullen we in 2020 onderzoek laten doen. Op basis daarvan kunnen we de juiste maatregelen nemen.

Ketenverantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we ook verankerd in onze inkoopprocessen. We verwachten van onze leveranciers dat ze ondernemen met respect voor de belangen van mens, milieu en omgeving. En dat ze aantoonbare inspanningen leveren om sociale winst en milieuwinst te boeken.

Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden. Eindhoven Airport gaat daarom een kritische, constructieve dialoog aan en haalt inspiratie uit concrete plannen, initiatieven en innovaties van haar partners en leveranciers die passen bij ons beleid op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. We hebben onze maatschappelijke thema’s opgenomen in onze leverancierscode. Bij inkoopprocessen komen de thema’s terug bij het bepalen van de criteria voor gunning. Twee keer per jaar vindt het Partner Milieu Overleg plaats; daarin staat het thema duurzaamheid & milieu centraal.

Ketenpartners van Eindhoven Airport.

Eindhoven Airport hanteert waar mogelijk het principe van 'social return' als gunningcriterium. Zo kunnen we samen met partners meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.