Jaarverslag 2019

Mens- en prestatiegerichte organisatie

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken, hebben we de optimale inzet van alle medewerkers nodig. We streven naar een goede balans tussen presteren en waarderen. De HR-visie en -ambitie biedt het management en de gehele organisatie handvatten om dit concreet vorm te geven. Onze speerpunten zijn samenwerken, waardering, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en beloning.

Medewerkerstevredenheid
Uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek van eind 2019 blijkt dat het overall rapportcijfer is gestegen, van een 7,2 naar een 7,9. We hebben in 2019 onder meer veel energie gestoken in leiderschapsontwikkeling en een vitaliteitsprogramma. In 2020 gaan we een afgeleide van het ontwikkelprogramma voor managers uitrollen over de gehele organisatie. Alle medewerkers gaan dit volgen. Dit moet bijdragen aan onze visie op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. We gaan ook een nieuw functiehuis en salarissystematiek implementeren.

Arbeidsmarkt
De krappe arbeidsmarkt zal voorlopig een punt van aandacht, voor onszelf en ook voor andere partijen op Eindhoven Airport, blijven. De betrokken partners kijken naar nieuwe mogelijkheden om de capaciteitsbehoefte goed in te vullen en zoeken actief meer samenwerking. We kijken ook hoe Eindhoven Airport extra kan bijdragen, bijvoorbeeld door het aantrekkelijker maken van de werkomgeving. Zo hebben we in 2019 voor zowel eigen medewerkers als voor medewerkers van partners de fietsenstallingcapaciteit vergroot. Voor 2020 staat een upgrade van de kantine in de terminal gepland.

De receptie van het kantoor van Eindhoven Airport.

Personeelssamenstelling

Eindhoven Airport had eind 2019 68 medewerkers (63,0 fte) in dienst, Eindhoven Airport Hotel 18 (15,8 fte). Dit is inclusief medewerkers met een tijdelijk contract en exclusief oproepkrachten en stagiaires. Het totaal fte is het afgelopen jaar gestegen van 66,8 naar 78,8.

Diversiteit

De man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven Airport N.V. is in 2019 volledig in evenwicht: 34 mannen en 34 vrouwen. Het leadership team (inclusief directie) bestaat uit vier mannen en twee vrouwen. Bij het hotel werken zeventien vrouwen en één man. De Raad van Commissarissen bestond eind 2018 uit vier mannen en één vrouw.

Verzuim

Het verzuim onder de medewerkers van Eindhoven Airport N.V. daalde in 2019 tot 3,0 procent (2018: 5,0).

Medezeggenschap

De ondernemingsraad heeft in 2019, het tweede jaar van zijn bestaan, vier keer vergaderd met de bestuurder.

Organisatiestructuur

In 2019 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de organisatiestructuur van Eindhoven Airport N.V. Na het vertrek van de algemeen directeur en twee managementteamleden is besloten een Leadership Team op te richten dat verantwoordelijk is voor de strategische beslissingen. In dit Leadership Team is de tweehoofdige directie vertegenwoordigd, aangevuld met vier afdelingshoofden, die binnen de organisatie zijn doorgegroeid. De afdeling Digital & IT is losgekoppeld van afdeling Finance & Procurement en is een zelfstandige afdeling geworden. Datzelfde geldt voor de afdelingen Communications (voorheen onderdeel van Bestuurlijke Zaken) en Aviation Development & Partnerships, dat voorheen onderdeel was van Commerciële Zaken (nu Consumer & Real Estate).