Jaarverslag 2019

Veiligheid

Capaciteit beveiliging

In 2019 zijn alle securitylanes van het securityfilter voor passagiers voorzien van nieuwe apparatuur. Een groot voordeel van de nieuwe scanners is dat passagiers vloeistoffen en laptops in de handbagage kunnen laten. De eerste ervaringen met de nieuwe apparatuur zijn boven verwachting, waardoor het filter als geheel voldoende capaciteit heeft voor de komende jaren. We zijn de eerste luchthaven ter wereld die volledig is uitgerust met deze nieuwste apparatuur.

Voor volgend jaar staat nog een aantal verbeteringsprojecten voor de security op de rol. We gaan een apart securityfilter voor personeel creëren en de Hoofddoorlaatpost uitbreiden. Ook gaan we onder de projectnaam 'Zen-security' werken aan een prettigere en rustigere beleving bij de security. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal 2020.

Veiligheidsmanagement

Het Veiligheidsmanagement Systeem draagt bij aan de borging van de fysieke veiligheid op de luchthaven. Het onderkennen van trends, de analyse van voorvallen en de implementatie van verbeterpotentieel zijn daarbij van groot belang. De focus is primair gericht op voorvallen waarbij Eindhoven Airport verantwoordelijk is voor de vastlegging en opvolging.

In 2019 hebben we de safetyambitie en -organisatie herijkt zodat deze goed aansluit bij de ontwikkeling van de luchthaven. Besloten is om in rapportages en in de ambities verder te kijken dan vliegveiligheid en de terminal. In lijn met Royal Schiphol Group streven we naar nul ernstige incidenten. Om de bredere ambitie ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven, is besloten de safetyorganisatie uit te breiden. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2020 daadwerkelijk is geregeld.

De veiligheid en beveiliging van mensen en middelen op de luchthaven zijn het fundament onder onze operationele activiteiten. In 2019 zijn weer flinke stappen gezet vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan.

Impressie van de regionale Full Skill-oefening bij Eindhoven Airport.

Leren (van voorvallen) en oefenen zijn van grote waarde. Op 13 april 2019 heeft de Veiligheidsregio in navolging van wettelijke verplichtingen de grote operationele oefening 'Full skill' georganiseerd. Een incident (het neerstorten van een toestel van Turkish Airlines op Schiphol in 2009) is zo getrouw mogelijk nagespeeld, zodat alle operationele partijen hun processen konden oefenen. Honderden hulpverleners en acteurs deden mee. Eindhoven Airport was hierbij intensief betrokken en kon het vernieuwde calamiteitenplan direct inzetten. We hebben geconstateerd dat de aandacht voor opleiding, training en evaluatie vruchten heeft afgeworpen. In 2020 gaan we verder met het trainen van de calamiteitenorganisatie.

Ons ultieme doel: nul veiligheidsincidenten
We geven om mensen die bij ons werken, voor ons werken of ons bezoeken. Het is onze overtuiging dat ongevallen zijn te voorzien en te voorkomen.

Airport Operations controleert de naleving van veiligheidsregels op het platform van Eindhoven Airport.

Veiligheidsdoelstellingen 2019

Per 1.000 vliegbewegingen

Target 2019

Score 2019

Score 2018

Aantal vogelaanvaringen

0,70

0,92 (absoluut 50)

0,73 (absoluut 37)

Aantal runway incursions

0,20

0,15 (absoluut 8)

0,20 (absoluut 10)

Aantal pushback-afwijkingen*

2,50

2,73

2,66

Aantal incidenten voertuig en/of mens op platform EA (ernst CAT 2 of lager)**

52

16

-

Cijfers in de tabel betreffen de totale cijfers van Luchthaven Eindhoven (dus civiel en militair) m.u.v. *: deze zijn per vertrek civiel en **: is het aantal voorvallen op het civiele platform.

Veiligheid luchtzijde

In 2019 zijn er geen civiele luchtvaartongevallen geweest, wel zijn er twee grondincidenten geweest. In beide gevallen ging het om een klapband van een civiel commercieel vliegtuig. Alle inzittenden van de toestellen konden op reguliere wijze uitstappen. Er waren geen gevolgen voor ander vliegverkeer.

Om de veiligheid van de luchthaven continu te verbeteren, stellen we samen met Vliegbasis Eindhoven jaarlijks veiligheidsdoelstellingen vast. In 2019 zijn twee van de vier doelstellingen niet gehaald. Dit waren ondanks de extra aandacht en maatregelen -net als in 2018- de doelstellingen die betrekking hebben op vogelaanvaringen en ‘pushback’-afwijkingen waarbij een vliegtuig niet werd verplaatst naar de positie waartoe opdracht was gegeven.

Wat betreft de vogelaanvaringen zullen we in 2020 een andere insteek kiezen en minder inzetten op verschraling van de vegetatie in het terrein. En bij de ‘pushback’-afwijkingen kunnen we constateren dat ze in bijna alle gevallen geen directe gevolgen hadden voor de veiligheid. Twee keer was er echter wel een botsingsrisico. Het onderwerp blijft alle aandacht houden in 2020.

Met betrekking tot de 'runway incursions' (incidenten waarbij vliegtuigen of andere voertuigen op een start- of landingsbaan rijden, terwijl dat niet is gewenst of toegestaan) is zowel absoluut als relatief een daling gerealiseerd. Het verlagen van het aantal kleinere incidenten op het platform was een nieuwe doelstelling in 2019. Met deze focus willen we onder meer voorkomen dat er ernstige ongevallen plaatsvinden. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald.

Los van de doelstellingen die samen met de vliegbasis zijn opgesteld, heeft Eindhoven Airport zelf haar veiligheidsambitie opnieuw vastgesteld. De focus is verbreed naar alles wat er op de luchthaven gebeurt. Hierbij hebben we gekeken naar de ontwikkelingen en kennis op het gebied van veiligheid binnen de Schiphol Group. Om hier verder invulling aan te geven, zal begin 2020 de safetyorganisatie met twee fte worden uitgebreid.