Jaarverslag 2021

Resultaat van onze bedrijfsvoering

Impact corona

In 2021 heeft de coronapandemie wederom een enorme impact gehad op onze business en financiële resultaten. De grote terugval in met name het eerste half jaar in passagiers en vliegtuigbewegingen ten gevolge van deze pandemie heeft een sterk negatieve invloed gehad op de omzet en het resultaat. In het tweede half jaar was een sterk herstel zichtbaar, maar zaten we nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Dit herstel was uiteindelijk niet voldoende om het grote verlies van het eerste half jaar te kunnen compenseren, waardoor in 2021 wederom een verlies geleden is. Door cost management en zorgvuldige afweging van investeringen hebben we de negatieve financiële gevolgen zoveel als mogelijk beperkt. Hierdoor is Eindhoven Airport in staat om door deze crisis heen te komen. Dit neemt niet weg dat 2021 in financiële zin een bijzonder zwaar jaar is geweest.

Op 10 februari kende de luchthaven een dag zonder vluchten op het schema

Financiële positie

Eindhoven Airport heeft ondanks de negatieve resultaten van 2020 en 2021 nog steeds een gezond percentage eigen vermogen. In 2020 heeft de luchthaven een nieuwe financiering afgesloten voor 3 jaar, rekening houdende met de coronapandemie en de effecten op de korte en lange termijn. De kredietfaciliteit houdt tevens rekening met cash flow, de vanuit het tactisch plan gewenste investeringen en de effecten van de pandemie. Hierdoor is de huidige kredietfaciliteit ten opzichte van de vorige in 2020 al uitgebreid naar €60 miljoen met een accordeonfaciliteit van €15 miljoen. Door de sterke terugval in het eerste half jaar is er per ultimo 30 juni 2021 gebruik gemaakt van een verstrekte waiver voor de bank convenanten. Het sterke herstel in de tweede helft van het jaar en de maatregelen die we hebben getroffen om kosten te reduceren en het investeringsniveau te verlagen hebben ertoe geleid dat we ondanks het negatieve resultaat dit jaar binnen de gestelde convenanten zijn gebleven van de bank per einde jaar. Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van pandemie heeft Eindhoven Airport een waiver laten opnemen in de bankdocumentatie. Achteraf gezien is deze niet nodig gebleken doordat het herstel einde jaar geen onverwachte terugval heeft gekend. Er vinden gesprekken met de bank plaats inzake de gestelde convenanten en worden prognoses en verwachtingen gedeeld. De solide financiële positie en basis blijven prioriteit voor 2022 en verder. Per einde jaar is het saldo van de uitstaande lening €18 miljoen.

Omzet

In totaal zijn de opbrengsten van Eindhoven Airport in 2021 met 55% gestegen tot €36,2 miljoen (2020: €23,3 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het sterke herstel van passagiers en vliegtuigbewegingen vanaf de zomer, waardoor de passagiersaantallen 28% procent en de vliegtuigbewegingen circa 15% procent hoger zijn dan 2020. Deze stijging is terug te zien in de passagiersafhankelijkse omzetstromen, waaronder de havengelden en autoparkeren.

De omzet havengelden is met 75% gestegen. Per 1 april zijn ook de nieuwe havengeldtarieven in werking getreden. De omzet autoparkeren is tevens toegenomen door de toegenomen omzet per parkeerder.

De stijging van de concessies valt lager uit dan de stijging van de passagiersaantallen door de gedwongen maatregelen die horeca en retail hebben ondervonden met betrekking tot opening- en sluitingstijden.

De omzet van het hotel bedroeg in 2021 €1,5 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 2020 van 15% (2020: €1,3 miljoen) mede door de stijging in aantal passagiers ten opzichte van 2020. De bezettingsgraad van het hotel is uitgekomen op 45% in 2021 (2020: 35%). De overige omzet uit bijvoorbeeld media is met 49% gedaald, mede door lagere media en reclame-opbrengsten.

Het parkeerproduct vormt een belangrijke inkomstenbron voor Eindhoven Airport

(in EUR 1.000)

2021

2020

Delta

%

Havengelden

21.815

12.434

9.381

75%

Autoparkeren

7.264

4.591

2.673

58%

Concessies

4.011

3.254

757

23%

Verhuringen

2.861

2.607

254

10%

Overige omzet

236

461

-225

-49%

Totaal

36.187

23.347

12.840

55%

Rendement

Ondanks het herstel vanaf de zomer van 2021, heeft Eindhoven Airport voor het tweede jaar op rij geen positief resultaat behaald. De enorme terugval in passagiers en vliegtuigbewegingen ten opzichte van 2019 (60 procent minder passagiers en 48% minder vliegbewegingen), het laatste jaar voor corona, heeft nog steeds een significant effect op het resultaat, aangezien een groot deel van de inkomsten passagiersafhankelijk zijn. Eindhoven Airport werkt zo kostenefficiënt mogelijk, met behoud van kwaliteit voor onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Gezien de enorme terugval in omzet door corona, heeft Eindhoven Airport de bedrijfslasten wederom fors gereduceerd. De stijging in de kosten van uitbesteed werk (passagiersgerelateerde kosten) ten opzichte van 2020 wordt met name veroorzaakt door nieuwe afspraken met defensie over de medegebruikskosten. Daarnaast heeft Eindhoven Airport een beroep gedaan op de NOW-regeling vanuit de overheid. De bijdrage van bijna €2,1 miljoen is opgenomen onder de lonen en salarissen. Daarnaast heeft de luchthaven diverse kosten gereduceerd en tot een minimum teruggebracht. De toename in de afschrijvingslasten wordt mede veroorzaakt door ingebruikname van geïnvesteerde activa (waaronder de overkapping van de looppaden).

Het resultaat na belasting valt hiermee €8,3 miljoen hoger uit dan in 2020, maar is nog altijd negatief: €-2,3 miljoen (2020: €-10,5 miljoen).