Jaarverslag 2019

Wat hebben we bereikt in 2019?

Beperken geluidsbelasting

Een van de onderwerpen waar we ons hard voor maken is beperking van geluidsoverlast. We zijn hierover in gesprek met de luchtvaartmaat­schappijen. We gaan ons prijsbeleid zo inrichten dat vlootvernieuwing (stillere en schonere vliegtuigen) wordt gestimuleerd.

2019 was ook het jaar van de afronding van de Proefcasus Eindhoven Airport en het daaropvolgende advies van 'verkenner' Van Geel. Geluidsreductie is daarin leidend: eerst moet de geluidsbelasting van het vliegverkeer minder worden, pas daarna zal ruimte ontstaan voor eventuele groei in aantallen vliegtuigbewegingen. De duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van onze luchthaven in de periode tot 2030 staat centraal. Zie voor meer informatie, 'Ontwikkelingen die ons raken'.

Een aandachtspunt in het advies zijn de geplande landingen in de late avond. Eindhoven Airport heeft in lijn met het advies toegezegd zich in te spannen om zo snel als mogelijk de geplande landingen na 23.00 uur te schrappen. Geplande starts na 23.00 uur waren al niet toegestaan. De geplande landingen na 23.00 uur zijn niet meer toegestaan vanaf het winterseizoen 2020. Samen met de betreffende luchtvaartmaatschappij (Transavia) zijn we eind 2019 gestart met de uitwerking van een plan om de operationele gevolgen van deze hinderbeperkende maatregel op te vangen.

Eindhoven Airport had tot en met 2019 een vergunning waarbinnen groei kon plaatsvinden tot 43.000 vliegtuigbewegingen binnen de in het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgelegde civiele geluidsbelasting van 10,3 km2 van de 35Ke zone en bijbehorende civiele geluidscontour. In 2019 heeft Eindhoven Airport het aantal vliegtuigbewegingen op eigen initiatief gematigd tot 41.500. Voor 2020 en 2021 is eind 2019 een nieuwe medegebruiksvergunning afgegeven door het ministerie van Defensie in samenspraak met de minister van IenW. Het aantal vliegtuigbewegingen zal in deze jaren worden bevroren op 41.500 per jaar, binnen de grenswaarde voor de civiele geluidsbelasting van 10,3 km2 van de 35Ke zone (en bijbehorende contour).

Vliegroutes

In 2019 is de Uitvoeringstafel verder gegaan met monitoring van route 1b, de uitvliegroute naar het zuidwesten over Wintelre, en heeft een evaluatie plaatsgevonden van de route tussen Eersel en Steensel. Vanwege de behaalde resultaten van route 1b is ook voor de route tussen Eersel en Steensel gekozen om een aanpassing te doen in het Aeronautical Information Publication (AIP) zodat de vliegtuigen beter op de nominale lijn (de hartlijn) van de route vliegen. Begin 2020 zal een evaluatie van deze wijziging plaatsvinden.

Masterclass geluid

Op 4 juli 2019 heeft op de Vliegbasis Eindhoven de Masterclass Geluid plaatsgevonden. De presentaties waren in handen van het ministerie van IenW, het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en adviesbureau To70. De presentaties zijn terug te vinden op samenopdehoogte.nl.

Stille en schone vliegtuigen
De Hongaarse luchtvaartmaatschappij WizzAir is in april 2019 op de route Eindhoven-Budapest gaan vliegen met de Airbus A321 NEO. Dit nieuwe toestel vervangt de Airbus A321 CEO. Het NEO-type stoot ruim 50 procent minder CO2 uit dan de CEO. De uitstoot van stikstofmonoxide/stikstofdioxide komt ongeveer 43 procent lager uit. Verder verbruikt het toestel ongeveer 16 procent minder kerosine. We verwachten dat de luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport meer en meer met stillere en schonere vliegtuigen gaan vliegen. Dit willen we ook stimuleren door bijvoorbeeld een prikkel in te bouwen in de havengelden: zo kunnen luchtvaartmaatschappijen korting krijgen als ze met de meest schone en stille vliegtuigen op Eindhoven Airport vliegen.

De kenmerkende groen-getinte turbomotor van een Airbus A321 NEO.

Communicatie met de omgeving

We hebben in 2019 op verschillende manieren contact gezocht met de burgers, bedrijven en organisaties in de regio. We willen zoveel mogelijk informeren over onze activiteiten en plannen. Ook vragen we nadrukkelijk om reacties om op de hoogte te blijven van wat er leeft.

De BurenApp geeft ook inzicht in het te verwachten vliegverkeer.

BurenApp
Op 1 mei hebben we de BurenApp gelanceerd. In deze app (in de Apple App Store en Google Play Store) zijn nieuws en achtergronden over Eindhoven Airport te vinden. Gebruikers kunnen ook feedback geven. We zijn de eerste luchthaven in Nederland die een app heeft die speciaal is gericht op de omwonenden. In de app zijn diverse zeer actuele gegevens te volgen, worden peiligen gedaan en wordt ook naar de toekomst gekeken. Zo zijn sinds 1 december ook de verwachtingen per dag voor de baanrichting en routes te raadplegen. Gebruikers worden uitgenodigd aan te geven hoe ze zelf het geluid in hun buurt ervaren. Hindermeldingen kunnen niet worden gedaan via de app. Dat gaat via de website samenopdehoogte.nl.

De maandelijke pagina in de regionale huis-aan-huisbladen bereiken meer dan 200.000 huishoudens.

Huis-aan-huisbladen
We zijn in september begonnen met een voorlichtingscampagne via de huis-aan-huisbladen in de regio. Elke laatste woensdag van de maand brengen we een informatiepagina over de luchthaven in Groot Eindhoven, het Veldhovens Weekblad, de Kempenaer, Groeiend Best, de Schakel, de Parel van Brabant, het Oirschots Weekjournaal en het Valkenswaards Weekblad.

Rondleidingen op de luchthaven voor omwonenden.

Kijkje achter de schermen
Om de band met de omwonenden te versterken, hebben we ze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op de luchthaven. De bijeenkomst op zaterdag 16 november werd afgesloten met een rondleiding. De belangstelling was groot: alle dertig beschikbare plekken waren gereserveerd. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat Eindhoven Airport rondleidingen voor omwonenden organiseerde. Dit initiatief zal worden voortgezet in 2020 met meerdere bijeenkomsten.

Leefbaarheidsfonds

Eindhoven Airport is een van de vier financiers van het Leefbaarheidsfonds, dat is ondergebracht bij de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. In 2019 is het totaal aantal gehonoreerde projecten uitgekomen op elf. Daartoe behoren onderzoeksprojecten naar luchtemissies en slaapkwaliteit, het opknappen van een dierenweide, en financiële ondersteuning van activiteiten van Beraad Vlieghinder Moet Minder. Tot nu toe heeft de stichting ruim 400.000 euro bijgedragen aan projecten die de leefbaarheid van de omgeving van de luchthaven bevorderen. Voor meer informatie over de projecten en de stichting zie samenopdehoogte.nl.

Steun aan projecten en instellingen

Onze betrokkenheid met de omgeving tonen we op uiteenlopende wijzen. Eindhoven Airport sponsort of ondersteunt goede doelen, projecten, instellingen en regionale activiteiten. In 2019 ging het onder meer om PSV, Brabant Sport, VisitBrabant, Formule E Eindhoven, de Van Gogh Foundation, het Muziekgebouw, het Ronald McDonaldhuis, Stichting Steun De Eik en Liberation 040.

Ook onze medewerkers willen bijdragen aan een beter leven en een mooiere toekomst voor anderen. Zo hebben dit jaar twintig collega’s de handen uit de mouwen gestoken voor Polvokamp, een stichting die jeugdkampen organiseert voor minderbedeelde kinderen uit de regio. Ze hebben bomen geschild, boomstammen geschuurd, gaten gegraven en daarmee een speeltoestel en insectenhotel voor de kinderen gebouwd.

Medewerkers renoveren speeltoestellen voor Polvokamp.