Jaarverslag 2020

Wat hebben we bereikt in 2020?

Beperken geluidbelasting

Het vliegverkeer heeft vanaf maart een sterke terugval gekend. Het positieve gevolg hiervan was uiteraard dat er minder geluidbelasting in de omgeving was. We verwachten dat het vliegverkeer na de coronacrisis zal herstellen. Het beperken van geluidbelasting blijft uiteraard zeer belangrijk en hier zetten we ons vol voor in, binnen de mogelijkheden die er zijn.

In 2020 is uitvoering gegeven aan verdere uitwerking van het Proefcasus-advies van Pieter van Geel uit april 2019. Hierin introduceert hij een nieuw sturingsmodel voor de luchthaven: de geluidbelasting van het vliegverkeer moet minder worden, dit wordt vastgelegd in een norm voor de reductie van geluidbelasting. Als de luchthaven beter presteert dan de norm zal ruimte ontstaan voor ontwikkelperspectief. De duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van onze luchthaven in de periode tot 2030 staat centraal. In lijn met het advies zijn de geplande landingen na 23.00 uur niet meer toegestaan vanaf het winterseizoen 2020. Deze maatregel is ingegaan op 25 oktober van het afgelopen jaar.
Voor 2020 en 2021 is eind 2019 een nieuwe medegebruiksvergunning afgegeven door het ministerie van Defensie in samenspraak met de minister van IenW. Het aantal vliegtuigbewegingen is in deze jaren bevroren op 41.500 per jaar, binnen de grenswaarde voor de civiele geluidsbelasting van 10,3 km2 van de 35Ke zone (en bijbehorende contour). In 2020 is besloten om ook voor het jaar 2022 het aantal vliegbewegingen op dit niveau te houden. Het kost meer tijd dan was voorzien om het nieuwe sturingsmodel van Pieter van Geel goed uit te werken, zodat naar verwachting dit pas vanaf 2023 in werking kan treden.

Vliegroutes

Begin 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de wijziging voor de route richting het zuidoosten tussen Eersel en Steensel door. Deze aanpassing is doorgevoerd om de vliegtuigen meer op de hartlijn van de uitvliegroute te houden om zo de dorpen zoveel mogelijk te ontzien. Hoewel de aanpassing zeker tot verbetering heeft geleid, wordt gekeken of verdere optimalisatie mogelijk is om de hinder nog verder te beperken.

Stillere en schonere vliegtuigen

Het nieuwe model om in de toekomst niet meer te sturen op aantallen vliegbewegingen maar op afname van de geluidbelasting is gebaseerd op de verwachting ten aanzien van de inzet van schonere en stillere vliegtuigen op Eindhoven Airport. De nieuwe generatie vliegtuigen maakt minder geluid dan de huidige generatie. Met vervanging van de vloot zal dus bij hetzelfde aantal vliegbewegingen minder geluidbelasting zijn. We verwachten dat de luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport meer en meer met stillere en schonere vliegtuigen gaan vliegen. Dit zal mogelijk voor sommige maatschappijen door de coronacrisis wat vertraagd zijn. We hebben in ons prijsbeleid een prikkel ontworpen zodat vlootvernieuwing (stillere en schonere vliegtuigen) wordt gestimuleerd. We hebben dit al laten weten aan de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij bij de inzet van hun vloot hier rekening mee kunnen gaan houden. De prikkel zal per 1 april 2023 in de havengelden worden ingevoerd. Bij het bepalen van het tarief dat een luchtvaartmaatschappij gaat betalen, wordt altijd teruggekeken naar twee volledige vliegseizoenen in het jaar daarvoor. In dit geval naar de periode 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

Sinds 2020 kijkt de BurenApp ook vooruit hoe toekomstig verkeer zich over de regio beweegt.

Communicatie met de omgeving

In 2020 hebben we ingezet op de verbetering en uitbreiding van de communicatiemiddelen naar onze omgeving, een communicatiestrategie die in 2019 is geïntroduceerd. Met als doelstelling het informeren van burgers, bedrijven en organisaties in de regio. We willen zoveel mogelijk informeren over onze activiteiten en plannen. Ook vragen we nadrukkelijk om reacties om op de hoogte te blijven van wat er leeft. De ontwikkeling van de corona-pandemie heeft echter ook op dit gebied zijn effect gehad.

BurenApp
Afgelopen jaar hebben we verbeteringen en uitbreidingen uitgevoerd in de BurenApp, het online middel dat we in 2019 lanceerden om bewoners realtime te informeren over nieuws en ontwikkelingen rondom de luchthaven en te reageren op geluidbeleving en stellingen. Daarnaast voorziet de BurenApp in een functie die bewoners vooraf inzicht geeft in verwacht baan- en routegebruik. Deze functie werd begin 2020 uitgebreid met informatie die constant 24 uur vooruit blikt. De BurenApp was al uniek in zijn soort door deze ‘voorspellende’ eigenschap. Door over de daggrens heen te kijken, verstevigde de BurenApp deze positie. Om relevant te blijven, zijn in maart user tests gehouden met gebruikers van de BurenApp. Inzichten uit deze testen werden verwerkt tot functies die het gebruik van de app en de informatie door de app op korte en lange termijn kunnen verbeteren.

Huis-aan-huisbladen
Naast online informatie, completeren we de informatievoorziening naar de brede regio met een maandelijkse pagina in de grote huis-aan-huisbladen in de regio. Sinds 2019 verschijnt deze pagina in Groot Eindhoven, het Veldhovens Weekblad, de Kempenaer, Groeiend Best, de Schakel, de Parel van Brabant, het Oirschots Weekjournaal en het Valkenswaards Weekblad. In 2020 is daar De Meierij bijgekomen, waardoor de Eindhoven Airport-pagina gedistribueerd wordt naar ruim 245.000 adressen in de regio.

Rondleidingen
In 2020 hebben we tot en met begin maart de rondleidingen op de luchthaven voor omwonenden kunnen voortzetten. Tevens hebben er in die periode ook rondleidingen plaatsgevonden voor regionale gemeenteraden. Door de coronapandemie hebben we hier helaas een streep door moeten zetten totdat het fysiek rondleiden van groepen weer mogelijk is.

Leefbaarheidsfonds

Eindhoven Airport is een van de vier financiers van het Leefbaarheidsfonds, dat is ondergebracht bij de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. In 2020 is het totaal aantal gehonoreerde projecten uitgekomen op acht. Daartoe behoren onderzoeksprojecten naar luchtemissies en slaapkwaliteit, het opknappen van een dierenweide, financiële ondersteuning van activiteiten van Beraad Vlieghinder Moet Minder, kerstverlichting in Wintelre, ondersteuning voor het behoud van uitheemse bomen, het restaureren van een vaarboot, het bevorderen van de communicatie t.b.v. regionaal meetnet en het verder ontwikkelen van een buurtvlindertuin. Tot nu toe heeft de stichting ruim 500.000 euro bijgedragen aan projecten die de leefbaarheid van de omgeving van de luchthaven bevorderen.

Steun aan projecten en organisaties

Onze betrokkenheid met de omgeving tonen we op uiteenlopende wijzen. Eindhoven Airport sponsort of ondersteunt goede doelen, projecten, organisaties en regionale activiteiten. In 2020 ging het onder meer om initiatieven met Brainport Development, Eindhoven365, PSV, de TU/e, Formule E Eindhoven, GLOW, de Dutch Design Week, de Dutch Technology Week, Brabant Sport, VisitBrabant en de Van Gogh Sites Foundation. Meer hierover in 'De Luchthaven als waardige entree'.

Maatschappelijke betrokkenheid

Op maatschappelijk vlak is er in 2020 een samenwerkingsverband gesloten met Samen voor Eindhoven, een stichting die bedrijven en maatschappelijke organisaties verbindt. Medewerkers kunnen zich via Samen voor Eindhoven inzetten bij activiteiten van maatschappelijke organisaties door met hun kennis en kunde mensen in kwetsbare situaties te helpen. Ook op individuele basis konden medewerkers maatschappelijke doelen ondersteunen. Zo werden er jassen ingezameld en hebben collega's bijgedragen aan 'goed nieuws' kranten voor zorginstellingen in de regio. Afgelopen jaar zijn door corona ook enkele initiatieven niet doorgegaan waaraan medewerkers van Eindhoven Airport zich hadden willen verbinden. In 2021 wordt dit naar alle verwachting weer opgepakt.
In december van vorig jaar heeft Eindhoven Airport zich ook aangesloten bij Impact040. Deze netwerkorganisatie zet zich in voor het innoveren en borgen in de gemeenschap van effectieve en duurzame samenwerkingen tussen bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid in het kader van het duurzaam maatschappelijk ondernemen in de regio Eindhoven.

Roel Hellemons en Esther Hofstede (Samen voor Eindhoven)

Herontwikkeling samenopdehoogte.nl

In 2020 is op initiatief van betrokken regionale partijen de website samenopdehoogte.nl vernieuwd. De site is toegankelijker en gebruiksvriendelijker geworden. De website zal tevens als website van het LEO gebruikt gaan worden.

Reputatieonderzoek

Als onderdeel van de Key Performance Indicators van Eindhoven Airport heeft de luchthaven dit jaar vier kwartaalonderzoeken uitgevoerd met onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. In totaal hebben 1.225 inwoners tussen 18 en 70 jaar uit de Brainport regio (postcodegebieden 5090 t/m 5096, 5420 t/m 5425, 5500 t/m 5764, 6020 t/m 6029, 5499 en 5765) online vragenlijsten ingevuld. Het algemene beeld na een jaar onderzoek, is dat bijna driekwart (74%) van de inwoners een positieve basishouding heeft ten opzichte van Eindhoven Airport (23% is neutraal, 2% is negatief, 1% zeer negatief). Dit positieve beeld stoelt op drie poten; de sterke (economische) bijdrage aan de regio, de kwaliteit van de luchthaven voor consumenten en de lage mate van hinder die de respondenten in het algemeen ondervinden.

Rondleidingen voor omwonenden op Eindhoven Airport