Jaarverslag 2019

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Vaste activa

Materiële vaste activa

23

117.088

109.826

Financiële vaste activa

24

793

799

117.881

110.625

Vlottende activa

Voorraden

4

4

Vorderingen

25

6.442

9.313

Liquide middelen

5.481

6.311

11.927

15.628

129.808

126.253

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.333

2.282

Bestemmingsreserve

327

327

Overige reserves

97.976

84.155

Dividend

231

231

26

113.936

100.064

Voorzieningen

27

424

425

Langlopende schulden

28

0

12.000

Kortlopende schulden

29

15.448

13.764

129.808

126.253