Jaarverslag 2022

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

23

214

231

Materiële vaste activa

24

113.959

117.245

Financiële vaste activa

25

1.107

1.413

115.280

118.889

Vlottende activa

Voorraden

178

66

Vorderingen

26

12.907

10.281

Liquide middelen

8.764

8.482

21.849

18.829

137.129

137.718

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.226

2.243

Bestemmingsreserve

0

327

Overige reserves

86.030

85.686

Onverdeelde winst

18.764

0

27

120.089

101.325

Voorzieningen

28

877

393

Langlopende schulden

29

0

18.000

Kortlopende schulden

30

16.163

18.000

137.129

137.718