Jaarverslag 2019

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Bedrijfsresultaat

19.328

19.377

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1

6.999

6.445

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

13

703

-98

Toename /Afname (-) voorzieningen

1

1

7.703

6.348

Mutatie in werkkapitaal1

-2.240

1.686

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

24.791

27.411

Ontvangen interest

72

65

Betaalde interest

-348

-422

Betaalde winstbelasting

-4.317

-4.804

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

20.198

22.250

Investeringen in materiële vaste activa

-14.949

-5.936

Ontvangsten uit lening u/g

2

22

16

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.927

-5.920

Aflossing langlopende schulden

8

-9.000

-13.000

Opname langlopende schulden

8

3.000

0

Betaald dividend aan aandeelhouders van de vennootschap

26

-458

-458

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-6.458

-13.458

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

-1.187

2.872

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de overige vorderingen en de overige schulden.