Jaarverslag 2020

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Bedrijfsresultaat

-13.604

19.328

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1, 2

8.585

6.999

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

13

396

703

Toename /Afname (-) voorzieningen

0

1

8.981

7.703

Mutatie in werkkapitaal1

2.758

-2.240

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.865

24.791

Ontvangen interest

11

72

Betaalde interest

-440

-348

Betaalde (-) / Ontvangen (+) winstbelasting

2.228

-4.317

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

-66

20.198

Investeringen in immateriële vaste activa

-250

0

Investeringen in materiële vaste activa

-11.891

-14.949

Ontvangsten uit lening u/g

0

22

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-12.141

-14.927

Aflossing langlopende schulden

9

0

-9.000

Opname langlopende schulden

9

13.000

3.000

Betaald dividend aan aandeelhouders van de vennootschap

27

0

-458

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

13.000

-6.458

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

793

-1.187

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de overige vorderingen en de overige schulden.