Jaarverslag 2021

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Bedrijfsresultaat

-2.359

-13.604

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1, 2

8.968

8.585

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

13

-199

396

Toename /Afname (-) voorzieningen

1

0

8.770

8.981

Mutatie in werkkapitaal1

3.390

2.758

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9.801

-1.865

Ontvangen interest

0

11

Betaalde interest

-696

-440

Betaalde (-) / Ontvangen (+) winstbelasting

467

2.228

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

9.572

-66

Investeringen in immateriële vaste activa

0

-250

Investeringen in materiële vaste activa

-5.993

-11.891

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.993

-12.141

Aflossing langlopende schulden

9

-8.000

0

Opname langlopende schulden

9

7.000

13.000

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.000

13.000

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

2.579

793

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de overige vorderingen en de overige schulden.