Jaarverslag 2021

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1

231

247

Banen en platform

16.503

13.771

Terreinen en wegen

21.577

22.816

Gebouwen

63.220

67.130

Installaties

6.448

7.370

Overige vaste bedrijfsmiddelen

1.051

859

Objecten in aanbouw

1.862

1.680

Operationele materiële vaste activa

110.661

113.626

Vastgoedbeleggingen

6.588

6.381

Materiële vaste activa

2

117.249

120.007

Financiële vaste activa

3

841

728

118.321

120.982

Vlottende activa

Voorraden

4

74

77

Vorderingen

5

10.376

3.910

Liquide middelen

6

9.204

6.625

19.654

10.612

137.975

131.594

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Eigen vermogen

7

101.325

103.618

Voorzieningen

8

393

353

Langlopende schulden

9

18.000

19.000

Kortlopende schulden

10

18.257

8.623

137.975

131.594

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.