Jaarverslag 2019

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2019

(in EUR 1.000)

Toelichting

2019

2018

Netto omzet

11

64.727

68.652

Overige bedrijfsopbrengsten

12

0

2.081

Som der bedrijfsopbrengsten

64.727

70.733

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

13

703

-98

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

14

30.852

39.306

Lonen en salarissen

15

5.506

4.566

Sociale lasten en pensioenlasten

16

1.339

1.137

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

6.999

6.445

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

1

0

0

Som der bedrijfslasten

45.399

51.356

Bedrijfsresultaat

19.328

19.377

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18

72

65

Rentelasten en soortgelijke kosten

18

-330

-415

Resultaat vóór belastingen

19.070

19.027

Belastingen

19

-4.740

-4.757

Nettoresultaat

14.330

14.270