Jaarverslag 2020

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2020

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Netto omzet

12

23.347

64.727

Som der bedrijfsopbrengsten

23.347

64.727

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

13

396

703

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

14

22.778

30.852

Lonen en salarissen

15

3.380

5.506

Sociale lasten en pensioenlasten

16

1.812

1.339

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

8.585

6.999

Som der bedrijfslasten

36.951

45.399

Bedrijfsresultaat

-13.604

19.328

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18

11

72

Rentelasten en soortgelijke kosten

18

-467

-330

Resultaat vóór belastingen

-14.060

19.070

Belastingen

19

3.515

-4.740

Nettoresultaat

-10.545

14.330