Jaarverslag 2021

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2021

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Netto omzet

12

36.187

23.347

Som der bedrijfsopbrengsten

36.187

23.347

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

13

-199

396

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

14

24.107

22.778

Lonen en salarissen

15

3.843

3.380

Sociale lasten en pensioenlasten

16

1.827

1.812

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

8.968

8.585

Som der bedrijfslasten

38.546

36.951

Bedrijfsresultaat

-2.359

-13.604

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18

0

11

Rentelasten en soortgelijke kosten

18

-701

-467

Resultaat vóór belastingen

-3.060

-14.060

Belastingen

19

767

3.515

Nettoresultaat

-2.293

-10.545