Jaarverslag 2022

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2022

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Netto omzet

12

80.649

36.187

Som der bedrijfsopbrengsten

80.649

36.187

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

13

94

-199

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

14

36.827

24.107

Lonen en salarissen

15

6.603

3.843

Sociale lasten en pensioenlasten

16

2.095

1.827

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

9.115

8.968

Som der bedrijfslasten

54.734

38.546

Bedrijfsresultaat

25.915

-2.359

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18

5

0

Rentelasten en soortgelijke kosten

18

-690

-701

Resultaat vóór belastingen

25.230

-3.060

Belastingen

19

-6.466

767

Nettoresultaat

18.764

-2.293