Jaarverslag 2019

Financiële vaste activa

(in EUR 1.000)

2019

2018

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

78

0

Vorderingen op deelnemingen

0

220

Actieve belastinglatenties

715

557

Overige vorderingen

0

22

793

799

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Deelnemingen in groeps- maatschap-pijen

Vorderingen op deel-
nemingen

Latente belasting
vorderingen

Leningen U/G

Totaal

Stand per 1 januari 2019

0

220

557

22

799

Mutaties in 2019

Aflossing lening

0

-450

0

-22

-472

Aandeel in resultaat

308

0

0

0

308

Mutatie actieve belasting latenties

0

0

158

0

158

Naar deelnemingen in groepsmaatschappijen

-230

230

0

0

0

Stand per 31 december 2019

78

0

715

0

793

De verstrekte lening aan de deelneming kent een rentepercentage van 4,0% en is in 2019 volledig afgelost. Voor de toelichting op de latente belastingvorderingen en leningen u/g wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

Naam

Vestigings-
plaats

Aandeel in geplaatst kapitaal %

Geconsolideerde deelnemingen

Eindhoven Airport Hotel B.V.

Eindhoven

100