Jaarverslag 2019

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2019

2018

(Resterende looptijd van korter dan een jaar)

Schulden aan kredietinstellingen

6.000

0

Schulden aan leveranciers

2.890

3.105

Schulden uit hoofde van loonheffing

306

264

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

634

21

Schulden aan deelnemingen

0

1

Schulden aan aandeelhouders/participanten

5

845

Schulden aan Ministerie van Defensie

1.500

546

Overige schulden en overlopende passiva

4.113

8.982

15.448

13.764