Jaarverslag 2019

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)

Banen en platform

Terreinen en wegen

Gebouwen

Installaties

Overige vaste bedrijfs- middelen

Vastgoed-
beleggingen

Objecten in aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2018

22.688

23.340

75.975

7.167

1.657

1.024

14.138

145.989

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2018

-10.805

-4.819

-19.441

-3.044

-1.097

0

0

-39.206

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2018

0

1.663

0

0

0

1.380

0

3.043

Boekwaarde ultimo 2018

11.883

20.184

56.534

4.123

560

2.404

14.138

109.826

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen in 2019

1.388

140

1.423

3.572

307

4.245

3.887

14.962

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde)

-203

-1.649

-42

-46

-238

0

0

-2.178

Afschrijvingen in 2019

-964

-1.320

-3.527

-970

-216

0

0

-6.997

Waardeverminderingen 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen)

203

1.649

42

46

238

0

0

2.178

Ongerealiseerde waardeverandering 2019

0

0

0

0

0

-703

0

-703

Opleveringen

0

0

14.018

0

0

0

-14.018

0

Herclassificatie

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo mutaties boekwaarde

424

-1.180

11.914

2.602

91

3.542

-10.131

7.262

Aanschafwaarde ultimo 2019

23.873

21.831

91.374

10.693

1.726

5.269

4.007

158.773

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2019

-11.566

-4.490

-22.926

-3.968

-1.075

0

0

-44.025

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2019

0

1.663

0

0

0

677

0

2.340

Boekwaarde ultimo 2019

12.307

19.004

68.448

6.725

651

5.946

4.007

117.088

Zie voor een nadere toelichting de toelichting op materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.