Jaarverslag 2021

Eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Gestort aandelen-
kapitaal

Agio-
reserve

Bestem-
mingsre-
serve

Herwaar-
derings-
reserve

Overige reserves

Dividend

Totaal
jaar

2020

Stand aanvang boekjaar

2.292

10.777

327

2.333

97.976

231

113.936

Mutatie herwaarderingsreserve

0

0

0

-178

178

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval herwaarderingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Winstbestemming

0

0

0

0

-10.545

0

-10.545

Overboeking preferent dividend naar kortlopende schulden

0

0

0

0

458

-231

227

Saldo ultimo 2020

2.292

10.777

327

2.155

88.067

0

103.618

2021

Stand aanvang boekjaar

2.292

10.777

327

2.155

88.067

0

103.618

Mutatie herwaarderingsreserve

0

0

0

88

-88

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval herwaarderingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Winstbestemming

0

0

0

0

-2.293

0

-2.293

Overboeking dividend 2020 naar overige reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ultimo 2021

2.292

10.777

327

2.243

85.686

0

101.325

Verdeling aandelenkapitaal

(in EUR 1.000)

Cumulatief
preferente
aandelen-
kapitaal

Gewone aandelen-
kapitaal

%

Totaal geplaatst
aandelen-
kapitaal

Waarvan gestort

Schiphol Nederland B.V.

2.269

45

51,0%

2.314

1.180

Provincie Noord-Brabant

0

1.112

24,5%

1.112

556

Gemeente Eindhoven

0

1.112

24,5%

1.112

556

2.269

2.269

100,0%

4.538

2.292

Gestort aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Eindhoven Airport bedraagt € 9.000.000, verdeeld in 10.000.000 preferente aandelen van € 0,45 en 10.000.000 gewone aandelen van € 0,45. Hiervan zijn geplaatst 5.000.000 preferente aandelen en 5.000.000 gewone aandelen. Van dit geplaatste aandelenkapitaal van € 4.500.000 is gestort € 2.291.590. De cumulatief preferente aandelen zijn gepresenteerd onder het eigen vermogen en de houders van preferente aandelen hebben geen bijzondere zeggenschapsrechten. De cumulatief preferente aandelen geven recht op voorrang bij dividend uitkeringen op overige aandelen. Er is (evenals vorig jaar) geen gestort en opgevraagd kapitaal dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Agioreserve

De agioreserve is bij de financiële herstructurering in 1998 als volgt gevormd:

Er is (evenals vorig jaar) geen agio dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is in 2000 gevormd uit de nettovermogenswaarde van de op 23 november 2000 verkregen deelneming. De nettovermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per 23 november 2000 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2000; mede in verband met de juridische fusie van deze om niet verkregen deelneming met Eindhoven Airport N.V. die heeft plaatsgevonden op 10 april 2001. Deze reserve mag slechts worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van milieu en veiligheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door de directie bepaald en betreft geen verplichting. De directie kan deze beperking zelf opheffen.

Herwaarderingsreserve

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van materiële vaste activa is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

Bestemming resultaat

Het resultaat over boekjaar 2021 bedraagt €-2.293.000. Deze wordt in zijn geheel onttrokken aan de overige reserves.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

Dividend

In 2021 wordt geen dividend uitgekeerd vanwege het dividendverbod uit hoofde van de NOW-regeling waar Eindhoven Airport N.V. in 2021 gebruik van heeft gemaakt.