Jaarverslag 2021

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2021

2020

(Resterende looptijd van korter dan een jaar)

Schulden aan leveranciers

3.172

1.444

Schulden uit hoofde van loonheffing

370

355

Schulden aan deelnemingen

1

0

Schulden aan aandeelhouders/participanten

6

6

Schulden aan Ministerie van Defensie

7.583

4.755

Overige schulden en overlopende passiva

6.868

1.844

18.000

8.404