Jaarverslag 2019

Rentebaten en -lasten

(in EUR 1.000)

2019

2018

Rentelasten en soortgelijke kosten

-330

-415

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

72

65

-258

-350

De financiële lasten in 2019 komen met name voort uit de in september 2015 overeengekomen kredietfaciliteit van € 26 miljoen. In 2017 is deze kredietfaciliteit met € 10 miljoen verhoogd tot € 36 miljoen. Van deze faciliteit is per ultimo 2019 voor € 6 miljoen gebruikgemaakt. Het rentepercentage is Euribor +0,75%.

De overige financiële lasten betreffen kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies.