Jaarverslag 2021

Rentebaten en -lasten

(in EUR 1.000)

2021

2020

Rentelasten en soortgelijke kosten

-701

-467

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

0

11

-701

-456

De financiële lasten in 2021 komen met name voort uit de overeengekomen kredietfaciliteit. De overige financiële lasten betreffen kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies.