Jaarverslag 2021

Medewerkerstevredenheid

In augustus 2021 heeft Eindhoven Airport haar medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021 gehouden. Het al hoge tevredenheidscijfer van 2020 hebben we weten te verbeteren: van een 8,1 naar een 8,3. Op alle onderdelen uit het onderzoek is een hoge score behaald. Dit geeft ons het vertrouwen dat we de juiste koers aan het varen zijn.

EA News werd door collega's voor collega's gemaakt

Interne verbondenheid

Na een zeer rustige winteroperatie zagen we vanaf de lente van 2021 een toename van het aantal vluchten. Door de opschaling van een luchthavenoperatie met extra coronamaatregelen, kwamen we voor flinke uitdagingen te staan. Dit had effect op de personele inzet van onszelf maar met name ook van onze partnerbedrijven. We zetten opnieuw ‘safety hosts’ in die zich voornamelijk bezighielden met controles op het opvolgen van de maatregelen door passagiers, zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes. Er werd veelal een beroep gedaan op collega’s op kantoor om als safety host te helpen. Daar werd flink gehoor aan gegeven, wat een saamhorigheidsgevoel gaf.

Daarnaast is het in 2020 in het leven geroepen Team Sfeerbeheer ook in 2021 actief geweest met het organiseren van sociale online activiteiten.

Hybride werken

In 2020 is een werkgroep gestart met het optuigen van een nieuwe regeling hybride werken voor na de coronacrisis. Deze regeling voorziet in een combinatie van werken op kantoor en thuiswerken. Voorbereidende sessies met het Leadership Team, de ondernemingsraad en het personeel hebben geresulteerd in een regeling die medio 2021 van kracht ging. Van het aantal medewerkers dat hiervan gebruik kan maken, doet meer dan 95% mee aan de regeling.

Duurzame inzetbaarheid

In 2021 zijn verdere stappen gezet naar een geïntegreerd beleid op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de definitie, visie en doelen zijn opgenomen. Een organisatiescan liet zien welke bestaande middelen bijdragen aan de visie en op welke punten nog winst te behalen valt. Implementatie daarvan volgt in 2022 en verder.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad (OR) heeft in 2021 vier keer vergaderd met de bestuurder. Daarnaast heeft regelmatig formeel en informeel overleg plaatsgevonden over de onderwerpen ‘Maatregelen Corona’ en het beleid en het implementeren van de regeling hybride werken. Ook is er op regelmatige basis interactie geweest tussen de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad.

In 2021 zijn er verkiezingen georganiseerd in verband met het verlopen van de eerste termijn van de zittende OR-leden. De opkomst hiervan was 100%. De ondernemingsraad is voor de komende 3 jaar samengesteld uit 3 herkozen leden en 2 nieuwe leden.

Voor 2022 en de daaropvolgende jaren zal de focus van de ondernemingsraad vooral liggen op de thema’s duurzame inzetbaarheid en de pensioenregeling.

De OR met van links naar rechts: Bas van Rijn, Frank van der Heijden, Bob Vertogen, Rob Vesters en Caroline van Geenen