Jaarverslag 2021

Duurzaamheid

Voor Eindhoven Airport is het belangrijk om haar activiteiten in goede balans te brengen met een verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving voor medewerkers en omwonenden. In 2021 bekrachtigde de luchthaven haar duurzaamheidsagenda voor 2030 die zich richt op de volgende vier aandachtsgebieden:

Elektrische pushbacks (links) vervangen conventionele pushbacks

Energie

Eindhoven Airport heeft zich in 2021 gecommitteerd aan het nationaal Akkoord Duurzame Luchtvaart dat ten doel heeft om stapsgewijs toe te werken naar een CO2-emissieloze luchtvaart in 2050. De eerste stap is een CO2-emissieloze luchthaven waarbij de grondgebonden activiteiten uiterlijk in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Een soortgelijke ambitie is internationaal vastgelegd door Airport Council International (ACI) Europe. In lijn met het nationale akkoord is Eindhoven Airport een van de luchthavens die het uiteindelijke doel van ACI Europe, net zero per 2050, heeft vervroegd naar 2030. Daarmee wordt twintig jaar eerder een niveau behaald waarin er niet meer CO2 wordt uitgestoten dan dat er geneutraliseerd kan worden.

In 2021 heeft de luchthaven samen met de afhandelaar verder stappen gezet in de elektrificatie van de apparatuur op het platform. Zo zijn er op de luchthaven sinds afgelopen jaar meerdere elektrische pushbacks actief die de vliegtuigen naar hun startpositie duwen.

Sinds 2012 is Eindhoven Airport CO2-neutraal voor haar eigen activiteiten. Voor het zevende jaar op rij behaalde de luchthaven het Level 3+ Neutrality in het Airport Carbon Accreditation-programma van ACI Europe. Elektrificatie zorgt ervoor dat steeds minder CO2 wordt uitgestoten door de luchthaven. Onze restuitstoot (224 tCO2) compenseren we vanaf 2012 via CO2-certificaten van de Climate Neutral Group. Voorheen vond compensatie plaats door compensatieprojecten in het buitenland. Sinds 2021 vindt deze compensatie, mede op verzoek van omwonenden, regionaal plaats door de ondersteuning van een biogasproject van het circulair werkende en duurzame Smits Group in Wanroij. Dit project draagt bij aan de vermindering van uitstoot van CO2 en methaan. Daarnaast wordt emissie van stikstof voorkomen.

Eindhoven Airport compenseert via regionaal biogasproject

Circulariteit

Op 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Vanuit de overheid zijn luchthavens niet aangewezen als een verplichte locatie om kleine plastic flessen in te zamelen. Omdat Eindhoven Airport de ambitie heeft om in 2030 vrij van afval te zijn en bij wil dragen aan een duurzame operatie hebben we in 2021 aan een innamesysteem van PET-flessen gewerkt. Vanaf augustus hebben in de terminal diverse ‘Petmannen’ gestaan t.b.v. het inleveren van statiegeldflesjes. De opbrengt is geschonken aan het goede doel WNF. Helaas heeft de inzet van de Petmannen niet het resultaat opgeleverd wat we hadden voorzien en daarom wordt met partners besproken hoe we dit in 2022 beter kunnen doen.

Eindhoven Airport heeft in 2021 een afvalscheidingspercentage gehaald van 35%. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verbetering van 16%. Dit komt onder andere door een betere registratie van de diverse afvalstromen van Eindhoven Airport en partnerbedrijven en het vermijden van wegwerpplastic zoals rietjes en bestek. Het doel is dat we op termijn helemaal geen wegwerpplastic meer gebruiken op de luchthaven. Tevens zorgen we samen met onze leverancier dat het restafval op Eindhoven Airport nog verder wordt gescheiden.

Duurzame luchtvaart

Europa heeft in 2021 met ‘Fit for 55’ een pakket aan beleidsvoorstellen gepubliceerd met het doel om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Deze doelstelling geldt ook voor de luchtvaart waarbij de bijmenging van duurzame brandstoffen een belangrijk onderdeel vormt. Conform het Akkoord Duurzame Luchtvaart hanteert Eindhoven Airport het uitgangspunt om in 2030 14% bijmenging van duurzame brandstoffen mogelijk te maken. In 2021 hebben we een verkenning opgestart omtrent de mogelijkheden voor een passende infrastructuur op de luchthaven. Dit traject loopt in 2022 door.

Elektrisch vliegen is een optie ter verduurzaming van de luchtvaart

Eind 2020 presenteerde de Nederlandse overheid de Luchtvaartnota 2020-2050 waarin een CO2-plafond voor 2030, gebaseerd op de uitstoot in 2005, werd opgenomen voor de luchtvaart in Nederland. Eind 2022 staat de politieke besluitvorming gepland over de vormgeving van dit CO2-plafond. In 2021 heeft overleg met de luchtvaartsector plaatsgevonden over de uitgangspunten voor het verdere onderzoek. Eindhoven Airport heeft actief deelgenomen aan dit overleg. Een van de drie opties voor een CO2 plafond in Nederland, is het opnemen van een plafond per luchthaven. Nog niet duidelijk is hoe de CO2 rechten dan verdeeld gaan worden.

Omdat het Nederlandse luchtruim steeds drukker wordt, werkt de overheid aan een herziening van het luchtruim om dit efficiënter (vanwege kortere lijnen) en duurzamer (minder uitstoot) te kunnen gebruiken. Op 13 januari 2021 is de Ontwerp voorkeursbeslissing Luchtruimherziening aangeboden aan de Tweede Kamer. Echter op 21 april 2021 is de Voorkeursbeslissing controversieel verklaard vanwege het demissionair kabinet.

Vlootvernieuwing

Naast een reducering van geluid, dragen nieuwe generatie vliegtuigen ook bij aan een lagere uitstoot van broeikasgassen. De verschillende luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport hebben in 2021 de inzet van nieuwe typen, met name de Airbus NEO, vergroot. Buiten de positieve milieueffecten zijn deze toestellen ook zuiniger. De inzet van de eerder genoemde korting op de gehanteerde havengelden, ingaande vanaf april 2023, is nog een extra economische stimulans voor luchtvaartmaatschappijen om de inzet van nieuwe generatie vliegtuigen te verhogen.

Airbus NEO op platform van Eindhoven Airport

De aandacht voor duurzaam vervoer ging ook in 2021 verder dan louter de focus op de vloot van de diverse luchtvaartmaatschappijen. Een belangrijke vervoerscomponent wordt ook vertegenwoordigd door een duurzaam bod aan mobiliteitsoplossingen naar de luchthaven, vooral gericht op het openbaar vervoer. Hoofdstuk 2 van dit jaarverslag behandelt uitvoerig de stappen die hierin zijn gezet in 2021.

Ultrafijnstof

In oktober 2021 publiceerde Schiphol Airport een extern rapport over ultrafijnstofemissie op de luchthaven. Eindhoven Airport is in november in gesprek gegaan met onderzoeker TNO om een dergelijk onderzoek ook op haar platform uit te gaan voeren om de concentratie, en daarmee mogelijke blootstellingsrisico's, voor het op het platform werkzame personeel in kaart te brengen. Dit onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.