Jaarverslag 2022

Geluid

Een van de belangrijkste onderwerpen voor het LEO is toewerken naar een nieuw sturingsmodel voor Eindhoven Airport. Volgens dat model wordt voortaan gestuurd op (reductie van de) geluidbelasting in plaats van op aantallen vliegtuigbewegingen. Uitgangspunt is dat de geluidbelasting – en dus de hinder – moet afnemen. Eindhoven Airport onderschrijft de ambitie om voor 2030 de geluidbelasting van de civiele luchtvaart substantieel te verminderen (ten opzichte van 2019). Vlootvernieuwing, vliegen met stillere toestellen, gaat daar de belangrijkste rol in spelen.

Voor dit sturingsmodel is een wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven nodig. Die is er nog niet. Eind december is een medegebruikersvergunning (MGV) afgegeven voor 2023. In de MGV, die nodig is om burgerluchtvaartuigen de start- en landingsbanen van de militaire vliegbasis Eindhoven te laten gebruiken, is de geluidscontour van 9,15 km2 van de 35Ke zone vergund. De ruimte is kleiner dan in 2022 (9,39 km2). We zien dit als een volgende stap in de reductie van de geluidbelasting; in deze vergunde ruimte is rekening gehouden met de verwachte vlootvernieuwing voor 2023.

We kwamen in 2022 uit op 40.252 vliegtuigbewegingen, aanzienlijk meer dan in 2021 (21.704), dat nog voor een groot deel in het teken van corona stond. We zitten nog onder het maximumaantal, dat sinds 2020 is bevroren op 41.500. In 2019, voor de coronapandemie, noteerden we 41.438 bewegingen. In de MGV voor 2023 blijft het aantal vliegtuigbewegingen bevroren op 41.500.

Korting voor minder geluid

Eindhoven Airport kan niet zelf bepalen welke vliegtuigen de airlines inzetten, maar kan wel invloed hierop uitoefenen. We doen dat bijvoorbeeld met kortingen op havengelden voor airlines die stillere en schonere toestellen inzetten. Daarnaast stimuleren we stiller en schoner taxiën naar en van de start- en landingsbaan. Voor meer over onze eigen geluid- en milieumaatregelen, zie Milieu en klimaat.

Nieuw meldingencentrum

Met succes hebben we binnen het LEO gewerkt aan een verbetering van de procedure voor het melden van geluidhinder. Per 1 januari 2023 begint – in nauwe samenwerking met vliegbasis Eindhoven – het Regionaal Informatie Centrum (RIC) Luchthaven Eindhoven. Dit centrum wordt een meldpunt én een informatiepunt en zal daarom worden ondergebracht in de afdeling Communications. In de loop van het jaar gaan we het RIC verder optuigen.

Bij de oprichting van het RIC is rekening gehouden met de wensen die leven in de omgeving en adviezen van de Ombudsman. Uit een enquête door omwonenden is gebleken dat melders behoefte hebben aan een onafhankelijk bureau, een eenvoudigere procedure en een klantvriendelijkere meldingen-app. Ook willen ze zich beter gehoord voelen. De Ombudsman heeft benadrukt dat voor burgers duidelijk moet zijn wat ze kunnen verwachten en dat ze actief en adequaat worden geïnformeerd over wat er met de meldingen gebeurt.

Het RIC gaat meer vooraf informatie verstrekken, bijvoorbeeld over het te verwachten vliegverkeer, de vertrekrichting van de toestellen en militaire vliegoefeningen. Omwonenden kunnen via diverse kanalen meldingen doen: op de website, per mail, telefonisch en aan de balie. We laten de melder weten wat we concreet gaan doen met de melding. In een later stadium koppelen we terug.

Het RIC richt zich op omwonenden, bedrijven, scholen, stichtingen en andere organisaties. We laten met het nieuwe centrum zien hoe we werken aan een goede woon-, werk- en leefomgeving. We tonen ook dat we klachten van omwonenden zeer serieus nemen. Het centrum is open en transparant, de informatie is volledig, zorgvuldig en duidelijk.

Meer vliegverkeer, meer meldingen
In 2021 zagen we al dat het aantal meldingen van geluidhinder sterk was toegenomen: na de relatieve rust van de coronaperiode groeide het aantal civiele vluchten sterk. Het aantal meldingen over het hele jaar steeg met 26 procent. In 2022 zagen we de meldingen weer toenemen. Na de eerste rustige maanden groeide het commerciële vliegverkeer bijzonder sterk. Dat had ook zijn weerslag op het aantal meldingen: 33.059, een stijging van bijna 13 procent.

Leefbaarheidsfonds

In 2022 hebben we samen met het ministerie van Defensie gekeken of het Leefbaarheidsfonds iets kon betekenen voor de zogenoemde 'schrijnende gevallen' onder de omwonenden van onze luchthaven, die onevenredig last hebben van geluidhinder door opstijgende en landende vliegtuigen. Het gaat om drie huishoudens. In twee gevallen hebben we een oplossing gevonden. Het LEO heeft een begeleidende rol in dit traject. Eindhoven Airport heeft dit jaar 250.000 euro bijgedragen aan het Leefbaarheidsfonds dat zelf rapporteert over de invulling en besteding van het beheerde budget.

Natuurvergunning

Eindhoven Airport wacht nog op de definitieve natuurvergunning. Die is in eerst instantie van belang voor onze hele luchthavenoperatie, maar ook voor toekomstige verbeteringen, zoals de uitbreiding van de terminal. In februari 2021 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de ontwerpnatuurvergunning voor Eindhoven Airport. Tot en met 29 maart 2021 konden zienswijzen worden doorgegeven op het ontwerpbesluit. Er is vertraging bij het ministerie opgelopen in de afronding van deze procedure. We dringen bij het bevoegde gezag aan op snelheid in de procedure om voor de zomer van 2023 over een definitieve natuurvergunning te kunnen beschikken.

In 2022 is ook verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven. Dit is een voorwaarde voor de overgang naar een nieuw sturingsmodel voor geluid en zal de nieuwe civiele geluidcontour bevatten. Eerst is nog de uitvoering van een nieuwe milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig. Eindhoven Airport is nauw betrokken bij de voorbereidingen van deze deze m.e.r.-procedure, waarvoor het ministerie van Defensie initiatiefnemer is, in samenwerking met het ministerie van IenW.