Jaarverslag 2022

Krachten bundelen

De aanwezigheid van een luchthaven drukt een stempel op het omliggende gebied. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee en die komen tot uitdrukking in nauwe samenwerking met gebiedspartners. Samen hebben we tot doel om de aantrekkelijkheid van de directe omgeving van de luchthaven te vergroten.

Gedeelte van het bedrijventerrein bij Eindhoven Airport.

Eindhoven Airport District

De gemeenteraad van Eindhoven heeft in januari 2022 de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie voor het Eindhoven Airport District vastgesteld. De visie is opgesteld door Flight Forum, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, vliegbasis Eindhoven, en Eindhoven Airport. De vijf partijen willen het gebied tussen Eindhoven Airport, Flight Forum, vliegbasis Eindhoven en het Beatrixkanaal duurzaam, beter bereikbaar, groener en levendiger maken – samen met overheden, ondernemers, werknemers, huurders en eigenaren. Diverse taskforces zijn inmiddels aan het werk gegaan. De uitvoering loopt tot 2040.

Eindhoven Airport heeft belang bij een sterk ontwikkeld en kwalitatief hoogstaand luchthavengebied. Dat past bij de toekomstbestendige en duurzame ontwikkelingen die de luchthaven zelf doormaakt. Het plan voor Eindhoven Airport District voorziet onder meer in een opwaardering van de kantoren- en bedrijvenclusters van Flight Forum en het Bedrijventerrein Eindhoven Airport. Op de militaire vliegbasis gaan internationale onderdelen de komende jaren uitbreiden. Dat vraagt om uitbreiding van verschillende voorzieningen. De gebiedsvisie is integraal: de partijen hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak, alle ontwikkelingen en veranderingen zijn samenhangend.

In het plan is onder meer de bouw van het World Trade Center Eindhoven opgenomen. We gaan dat in eigen beheer uitvoeren. In 2022 hebben we een haalbaarheidsstudie afgerond, in 2023 gaan we de architect(en) selecteren en toewerken naar een eerste ontwerp. Het nieuwe WTC-gebouw komt dicht bij de terminal te staan. Het wordt multifunctioneel: er is ruimte voor kantoren, onderwijsinstellingen, horeca en parkeergelegenheid. Een WTC in het luchthavengebied sluit aan op de vraag vanuit de huidige en toekomstige gebruikersmarkt in de regio. We zien het als een goede, moderne aanvulling op het kantorenbestand in de directe omgeving.

Vergroening van de luchthaven

Belangrijke onderdelen in de gebiedsvisie zijn vergroening, verduurzaming en klimaatadaptatie. Enkele taskforces houden zich hier mee bezig. Eindhoven Airport neemt ook zelf initiatief. In 2022 zijn we een samenwerking aangegaan met IVN Natuureducatie: samen gaan we de luchthaven en omgeving vergroenen. Op een eerste co-creatie bijeenkomst met onder anderen ontwerpers en deskundigen van het waterschap en de provincie zijn al diverse ideeën geopperd voor concrete projecten, die verder worden uitgewerkt. We zoeken voor de vergroening en verduurzaming ook verbinding met andere partners in de directe omgeving, zoals het Van Gogh Nationaal Park. Om innovatieve oplossingen te vinden voor een duurzame waterhuishouding zijn we in overleg met het Waterschap.

De vergroening is al op veel plekken zichtbaar. Nabij de terminal zijn meer dan honderd bomen geplant, over het algemeen soorten die refereren aan de regio en het Brabantse landschap. Ook hebben we een speciaal voor Eindhoven Airport ontworpen bijenhotel, een belangrijke kraamkamer voor wilde bijen in de omgeving.

Internationale inwoners van Brainport
In de zomer van 2022 onderzochten we hoe inwoners met een buitenlandse achtergrond de regio ervaren op het gebied van wonen, werken en leven. We spraken rechtstreeks met hen, maar ook met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, van de gemeente Eindhoven en van diverse instellingen. Aan de hand van het onderzoek kijken we hoe we kunnen bijdragen aan het welzijn van internationals in de regio. Hoewel het onderzoek uitwees dat de luchthaven niet direct een centrale rol speelt in de keuze om zich in Brainport te vestigen, waardeert de groep de mogelijkheden om vanuit Eindhoven andere steden in Europa te ontdekken. Een luchthaven verhoogt het internationale imago van de regio, aldus de internationals.