Jaarverslag 2022

Milieu en klimaat

Eindhoven Airport neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om maatregelen die het milieu beschermen. Ook spannen we ons maximaal in voor maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. We streven naar een organisatie en operatie met een minimale negatieve impact op de leefomgeving. Over ons duurzaamheidsbeleid communiceren we open en transparant.

Roadmap Sustainability

In april 2022 hebben we onze 'Roadmap Sustainability 2030' gepubliceerd op de website. Hierin staan onze klimaat- en duurzaamheidsplannen; het is een concretisering van de duurzaamheidsagenda die we in 2019 hebben vastgesteld. We focussen in het plan op elektrificering, duurzame luchtvaart en circulaire economie. De duurzame relatie met de hele regio loopt als een rode draad door de roadmap heen: onze plannen en maatregelen kunnen de burgers en bedrijven in de omgeving direct of indirect raken. We houden hen zo goed mogelijk op de hoogte van de resultaten die we boeken. Met de publicatie willen we onderstrepen dat we transparant zijn en dat we ook echt actie ondernemen.

Minder uitstoot

Eindhoven Airport heeft zich gecommitteerd aan het nationaal Akkoord Duurzame Luchtvaart: het doel is om stapsgewijs toe te werken naar een CO2-emissieloze luchtvaart in 2050. De eerste stap is een CO2-emissieloze luchthaven; de activiteiten van de grondoperatie zullen uiterlijk in 2030 geen CO2 meer uitstoten. We bereiken dit onder andere met elektrificering van materieel, het gasloos maken van gebouwen en het lokaal opwekken van energie.

Het brandstofgebruik van het afhandelmaterieel aan luchtzijde moet zo snel mogelijk naar nul. Dat geldt voor bijvoorbeeld pushbackvoertuigen, cateringvoertuigen, vliegtuigtrappen en verrijdbare stroomaggregaten. Zo beperkten we de uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof drastisch. Eind 2022 was 64 procent van de het materieel elektrisch. We maken afspraken met onze partners over de vervanging en over nieuwe apparatuur. Voor veel 'zware' voertuigen (zoals sneeuwschuivers) is HVO100, duurzame diesel, mogelijk een goed duurzaam alternatief. Het gebruik hiervan wordt in 2023 verder afgestemd met partners op de luchthaven. HVO100 veroorzaakt nog wel CO2-uitstoot, maar aanzienlijk minder dan met de reguliere diesel.

Een elektrische Ground Power Unit ter vervanging van een dieselgedreven aggegraat.

Ook op andere vlakken besparen we structureel brandstoffen en stroom. Er liggen al zonnepanelen op de bagagehal en op de taxiluifel; we zijn begonnen met de voorbereidingen om de rest van het terminaldak daarvan te voorzien.

Het totale elektriciteitsverbruik was in 2022 16 procent hoger dan een jaar eerder: 7.796 MWh tegen 6.716 MWh in 2021. Ten dele is dit het gevolg van de terugkeer naar een 'normale' operatie (zonder coronamaatregelen) en de groei van het aantal passagiers. We zien bijvoorbeeld dat de restaurants en winkels meer hebben verbruikt dan in 2021, toen ze niet het hele jaar open mochten. Tijdens de uitzonderlijke drukte in de terminal hebben we meer stroom verbruikt om het binnenklimaat aangenaam te houden. Verder hebben we het koelsysteem tijdens de hittegolf in augustus intensiever gebruikt. Ook is het elektrisch laden bij parkeergarage P1 toegenomen. De opbrengst van de zonnepanelen is uitgekomen op 205 MWh, 3 procent van het totale gebruik.

Ons gasgebruik is in 2022 gedaald met ongeveer 15 procent, van 238.019 m3 naar 202.131 m3, ondanks de stijging van het aantal passagiers. De afname is onder meer toe te schrijven aan verbeteringen van de gaswarmtepompen in het hotel, waardoor de CV-installaties minder warmte hoeven te leveren, en slimmere temperatuurinstellingen van de CV-installaties op kantoor.

Verduurzaming is verankerd in alle nieuwbouw- en verbouwingsplannen, zoals we die hebben voor onder meer de terminal en de parkeergelegenheden. In aanbestedingen is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. We vragen nadrukkelijk om energiezuinige maatregelen zoals zonnepanelen, ledverlichting, energiezuinige apparaten en hergebruik van materialen. We hebben een plan opgesteld om parkeergarage P4 energiepositief te maken. De bedoeling is dat op P4 energie wordt opgewekt en opgeslagen. Energie die we over hebben gaat waar mogelijk terug naar het net. In 2023 gaan we beginnen met de uitvoering.

Hoogste niveau ACA

Eindhoven Airport is gecertificeerd op level 4+ 'Transition', het nieuwe hoogst haalbare niveau van het Airport Carbon Accreditation programma van ACI Europe (Airports Council International). Dit nieuwe keurmerk is een erkenning dat we aan de slag zijn gegaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot. We zien de certificering als een stimulans door te gaan op de ingeslagen weg, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Met partners op de luchthaven en in de omgeving werken we aan onze zero-emissie doelen. Totdat we nul uitstoot hebben bereikt, compenseren we onze restuitstoot (73 tCO2 in 2022) via een lokaal klimaatproject van Smits Group uit Wanroij. Sinds 2012 is Eindhoven Airport CO2-neutraal voor de eigen activiteiten. Eindhoven Airport draait volledig op groene elektriciteit (windenergie van windmolens in Nederland) en groen gas.

We hebben het Masterplan-E in 2022 verder uitgewerkt. Dit project moet leiden tot een duurzame, optimale energiehuishouding van de luchthaven. Hiervoor onderzochten we met ondersteuning van To70, Movares, Spie, Fontys, TU/e en Future Focus op welke (haalbare) manieren energie kan worden opgewekt en opgeslagen. Ook hebben we alle opties verkend voor hoe we de laadcapaciteit op de luchthaven zouden kunnen uitbreiden.

Energiehandelsplatform

Flight Forum, de gemeente Eindhoven, drie bedrijven (Van Acht Koel- & Vriesopslag, Fasterix en Valid) en Eindhoven Airport hebben de intentie om een energiehandelsplatform (EHP) op te zetten. In februari hebben ze hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Een EHP maakt mogelijk dat bedrijven – inclusief Eindhoven Airport zelf – lokaal opgewekte energie uitwisselen en aan elkaar verkopen, zonder tussenkomst van een energiebedrijf. Binnen deze energie-community kan opwekking en opslag van energie beter worden afgestemd op het gebruik. Het uiteindelijke doel is dat op termijn zoveel mogelijk bedrijven in het luchthavengebied meedoen. Het slimme energienetwerk is een van de eerste concrete uitwerkingen van de Gebiedsvisie Eindhoven Airport District.

Luchtkwaliteit

Eindhoven Airport zet zich in om de luchtkwaliteit op en om de luchthaven te verbeteren, in het belang van omwonenden en medewerkers. TNO deed in opdracht van Eindhoven Airport van 7 april tot 9 mei 2022 metingen naar de concentraties ultrafijnstof op het platform. Daaruit bleek onder andere dat de 8-uursgemiddelden voor een deel van de tijd boven de nano-referentiewaarden van het RIVM liggen (50.000 tot 60.000 deeltjes per kubieke centimeter). TNO heeft geadviseerd vervolgonderzoek uit te voeren. In het voorjaar 2023 laten we blootstellingsmetingen doen om meer inzicht te krijgen in de concentraties ultrafijnstof waaraan medewerkers op het platform mogelijk worden blootgesteld. Op basis van de gegevens kunnen we beoordelen of en hoe verbeteringen mogelijk zijn.

Meer hergebruik

Eindhoven Airport wil uiterlijk 2030 een zero-waste onderneming zijn door hergebruik en recycling van afval en materialen. Doel is ook dat we 50 procent minder natuurlijke grondstoffen gebruiken.

We hebben een ontwerp gemaakt voor een 'milieustraat' aan luchtzijde. Daar brengen we verschillende milieu- en afvalzaken samen, zoals een toiletput, een dieseltank, een kaliumtank, en diverse afvalcontainers voor een betere afvalscheiding aan luchtzijde. Dit gaan we in 2023 realiseren.

Ook de reizigers maken we het gemakkelijker om te helpen met het recyclen. Vanaf januari 2023 kunnen ze hun plastic statiegeldflesjes kwijt in een inlevermachine. Wie een of meer petflesjes in de machine deponeert, krijgt vrijwel onmiddellijk (via een Tikkie) het statiegeld op zijn rekening gestort. Het geld kan ook ter plekke worden gedoneerd aan het World Wide Fund for Nature (WWF). In het eerste jaar zetten we de machine op verschillende locaties in de terminal en kijken we wat de resultaten zijn.

Het percentage hergebruik kwam in 2022 uit op 43. Ons streven is 100 procent hergebruik en recycling van materialen. Het scheiden van het afval is verslechterd: het percentage daalde van 35 (2021) naar 32 (2022). Gebruik van wegwerpplastic, zoals bestek, wordt zoveel mogelijk gemeden; we werken toe naar een luchthaven zonder wegwerpplastic.

We hebben in december een contract gesloten met Remondis, onze nieuwe afvalafhandelaar. In de aanbestedingsprocedure voor het material flow management (MFM) stonden circulaire technieken centraal.

Duurzame luchtvaart

Een net-zero luchtvaartsector in 2050 is mogelijk met grote technologische innovaties. Te denken valt aan het gebruik van alternatieve brandstoffen en rigoureuze vlootvernieuwing. Eindhoven Airport stimuleert waar mogelijk deze ontwikkelingen.

Vliegtaks

Op 1 januari 2023 gaat de vliegbelasting omhoog van 7,95 naar 26,43 euro, voor passagiers die vertrekken uit Nederland. De overheid wil daarmee vliegen minder aantrekkelijk maken en de CO2-uitstoot verminderen. Eindhoven Airport zou graag zien dat deze 'vliegtaks' wordt ingezet voor de verduurzaming van de luchtvaart. De overheid kan het geld met name stoppen in duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF), die voor een groot deel wordt gemaakt van afval en reststoffen. De partners in het LEO waren hier eensgezind over en hebben in april een gezamenlijk voorstel naar Den Haag gestuurd. We stelden voor de opgebrachte vliegbelasting door passagiers van Eindhoven Airport in te zetten voor de inkoop van duurzame vliegtuigbrandstof op onze luchthaven. Hiermee zou het mogelijk zijn om in 2030 maar liefst ongeveer 50% minder CO2 uitstoot te hebben dan in 2019. Helaas heeft het kabinet het plan (nog) niet overgenomen.

Eindhoven Airport meent dat de inzet van duurzame brandstoffen op middellange termijn de meest kansrijke manier is om luchtvaart te verduurzamen. De landelijke doelstelling is dat in 2030 minimaal 14 procent is bijgemengd met SAF. Een bijmenging van 50% (hoger is momenteel niet toegestaan) zou leiden tot 45 tot 50% minder CO2 -uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019. In onze Roadmap Sustainability hebben we dit als ambitie opgenomen. Voorwaarden zijn dan wel dat de vliegbelasting hiervoor wordt aangewend en er voldoende duurzame vliegtuigbrandstof beschikbaar is. We houden dit nauwlettend in de gaten.

Omwonenden krijgen uitleg bij een Airbus A320 NEO uit de nieuwste generatie stillere, schonere toestellen.

Stillere en schonere vliegtuigen

In 2022 hebben we nieuwe haventarieven vastgesteld die schone luchtvaart stimuleren. Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Eindhoven Airport krijgen vanaf 1 april 2023 een korting op de havengelden. De Sustainable Landing & Take-Off charge geldt voor het landen en starten als de airlines vliegen met de nieuwste toestellen die minder geluid maken en/of minder CO2 uitstoten. Ook als ze minder stikstofoxiden uitstoten, betalen ze minder. Verder hanteren we een lager tarief voor vluchten overdag in plaats van vroeg op de ochtend of in de avonduren en is het sinds oktober 2020 niet meer toegestaan om landingen na 23.00 uur te plannen. Geplande starts waren er na dat tijdstip al niet. Deze maatregelen zijn erop gericht de hinder terug te dringen.

Duurzamer taxiën

Ook op de grond zien we nog verbeterpunten voor operationele procedures. We zijn in 2022 met een project voor duurzamer taxiën gestart. Sommige airlines doen dit al: de piloten taxiën niet op twee motoren maar op één motor van en naar de baan, wat het geluid vermindert en de CO2-uitstoot verlaagt. We brengen nu in kaart wanneer al op één motor wordt getaxied, en onder welke omstandigheden, om te bepalen hoeveel potentiële geluid- en emissiereductie nog haalbaar is. Tijdens het project, dat een jaar duurt, zetten we camera's in. We monitoren verder in hoeverre op het platform gebruik wordt gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU), de hulpaandrijving waarover vliegtuigen beschikken. In 2023 zijn de resultaten van het project bekend.

Elektrisch vliegen

Het Power Up-initiatief, een samenwerking tussen de luchthavens van Rotterdam, Groningen en Maastricht (ondersteund door de Royal Schiphol Group en Koninklijke NLR), plande in het voorjaar van 2022 een serie demonstratievluchten tussen verschillende luchthavens in Nederland en Duitsland. Deze demonstratievluchten hadden tot doel om ervaring op te doen met het afhandelen van elektische toestellen, een van de doelstellingen van Power Up. De vluchten zouden worden uitgevoerd met de Cassio 1 van de Franse vliegtuigbouwer VoltAero. De demonstratie is om vergunningstechnische redenen verzet naar een nader te bepalen datum.