Jaarverslag 2021

Focus op de regio

Na het eerste coronajaar 2020, kenmerkte 2021 zich als het jaar waarin - naast een voorzichtig herstel van het vliegverkeer - verdere stappen zijn gezet om met de regio het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) verder in te vullen. Hinderbeperkende maatregelen, communicatie en de doorkijk naar een nieuwe vergunde situatie in 2022 zijn voorbeelden van activiteiten om omwonenden te betrekken bij en te informeren over de ontwikkelingen rondom de luchthaven.

Luchthaven Eindhoven Overleg

Samen met regionale overheden, het bedrijfsleven, omwonenden en overige stakeholders hebben we in 2021 nieuwe stappen gezet in de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport. Er is verder gewerkt aan de invulling van het advies van verkenner Pieter van Geel naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven Airport. Hij gaf in zijn rapport ‘Opnieuw verbonden’ advies over de wijze waarop Eindhoven Airport met haar omgeving kan toewerken naar een doorontwikkeling van de luchthaven tot 2030. In februari van het afgelopen jaar zijn de overlegkamers COVM en Ontwikkeling Eindhoven Airport (OEA) voor het eerst in het LEO bij elkaar gekomen voor een digitale bijeenkomst. Daarmee kreeg het LEO definitief vorm. In verschillende werkgroepen (Geluid, Klachten en meldingen, Communicatie, Fondsvorming, Gezondheid, Klimaat en Regionale meerwaarde) werken afgevaardigden uit diverse (bewoners)organisaties samen om gezamenlijk invulling te geven aan de desbetreffende deelthema’s die binnen het LEO besproken worden. Eindhoven Airport is met verschillende medewerkers actief in alle werkgroepen. In 2021 zijn er per werkgroep diverse vergaderingen geweest. De kamers COVM en OEA, en waar nodig een Brede Overlegtafel, komen vier keer per jaar bijeen.

Sinds 2020 zijn er geen geplande vluchten na 23:00 uur meer.

Geluid

Conform het advies uit de Proefcasus is een van de belangrijkste opdrachten van het LEO het toewerken naar een nieuw sturingsmodel voor Eindhoven Airport waar reductie van de berekende geluidbelasting centraal staat. Vanaf 2023 zal dit nieuwe sturingsmodel naar verwachting in werking treden als het Luchthavenbesluit Eindhoven hiertoe is aangepast. Met 21.704 vliegbewegingen in 2021 bleef Eindhoven Airport met 5,2km2 binnen de vergunde geluidcontour van 10,3km2 van de 35Ke zone. Hoewel de coronapandemie als belangrijkste externe factor geldt voor deze lagere geluidbelasting in de regio in 2021, heeft de luchthaven zelf ook verdere stappen gezet om de geluidshinder voor omwonenden te beperken. Vanaf het winterseizoen 2020 is de luchthaven gestopt met de geplande vluchten na 23.00 uur.

Daarnaast is in 2021 ook gekeken naar mogelijkheden voor verdere route-optimalisatie. Samen met omwonenden, de luchtverkeersleiding van de vliegbasis Eindhoven en externe adviseurs is gewerkt aan aanpassingen in de instructies voor vliegers voor de vliegroutes tussen Steensel en Eersel, zodat vliegtuigen beter tussen de dorpskernen door kunnen vliegen. Ook voor de route over Son en Breugel wordt gekeken naar mogelijkheden voor verdere optimalisatie. Dichter op de baan is in 2021 onderzoek gedaan naar andere procedures rondom het taxiën van vliegtuigen. In 2022 zal in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiding een pilot starten met het taxiën met gereduceerd vermogen. Daarnaast stimuleert Eindhoven Airport het gebruik van stillere, schonere vliegtuigen door hiervoor een korting toe te passen op de havengelden voor de luchtvaartmaatschappijen.

Omgevingscommunicatie

Extra externe communicatie is vorig jaar ingezet om de opstart van het vliegverkeer vanaf mei 2021 ook op structurele wijze kenbaar te maken richting omwonenden. Maandelijkse nieuwsberichten richting de pers, via social media en de BurenApp van Eindhoven Airport informeerden over de te verwachten vliegbewegingen per maand, met een focus op het zomerseizoen.

Na een periode van anderhalf jaar waarin er geen landingen waren na 23.00 uur, heeft de opstart in het zomerseizoen van 2021 en vooral weer de landingen na 23.00 uur voor vragen uit de omgeving gezorgd. Via communicatie met de media en binnen het LEO heeft de luchthaven hier aandacht aan besteedt. Datzelfde geldt voor de discussie rondom de lege positioneringsvluchten die door de luchtvaartmaatschappijen worden ingezet om op Eindhoven Airport met de geplande diensten op te starten. In de vergunning voor 2022 is een extra aanscherping opgenomen in de mogelijkheid van vertraagde landingen tussen 23.30 en 24.00 uur.

Berichtgeving over de te verwachten vluchten via samenopdehoogte.nl

jaartal

2018

2019

2020

2021

# vluchten

909

826

98

109

aantal vluchten na 23.00 uur per jaar over de laatste vier jaar

Reputatie

Ook in 2021 hebben er vier kwartaalonderzoeken plaatsgevonden in een straal van 30 kilometer rondom de luchthaven. In totaal zijn 1.095 inwoners uit dit gebied geënquêteerd over onderwerpen zoals communicatie, aanbod, bijdrage aan de regio, relatie met de omgeving en duurzaamheid. Uit de onderzoeken bleek dat de gemiddelde jaarscore met 6.9 licht is gedaald (2020: 7). Vooral de thema's communicatie en duurzaamheid bleken lager gewaardeerd dan in 2020. In 2021 ontbraken ook deels de financiële mogelijkheden om alle geplande communicatiemiddelen te activeren. Daarnaast had het publieke debat over klimaat in relatie tot luchtvaart ook zijn weerslag op de beleving op het gebied van duurzaamheidsinitiatieven op en rond Eindhoven Airport. Het algemene draagvlak van Eindhoven in de brede omgeving is licht gedaald ten opzichte van 2020. Van de ondervraagden bleek 71% een positieve tot zeer positieve basishouding te hebben (2020: 74%).

Meldingenbureau

Na een relatieve periode van minimaal vliegverkeer in de eerste maanden van het jaar, nam vanaf april het aantal vluchten in 2021 geleidelijk toe. Het aantal ontvangen meldingen van geluidshinder van het civiele vliegverkeer nam daarmee ook toe. Met een toenemend aantal vluchten ten opzichte van 2020 oversteeg het aantal meldingen over het civiele vliegverkeer het aantal van 2020 met 26%. Naast een relatief hoger aantal meldingen nam de negatieve aard van de meldingen ook toe ten opzichte van vorig jaar. De harde toon van de meldingen was in april aanleiding voor het meldingenbureau om een tijdelijke wijziging in de meldingsprocedure door te voeren door het uitschakelen van de optie om telefonisch melding te doen. Tevens biedt het systeem sindsdien geen mogelijkheid meer om te reageren op e-mails van het meldingenbureau. In de werkgroep ‘Klachten en meldingen’ van het LEO wordt gekeken naar verbeteringen van de meldingenprocedure en de inrichting van het meldingenbureau. De werkgroep verwacht in 2022 met een advies hierover te komen voor het LEO.

Vergunningen

Naast de besluitvorming over de ontwikkeling van de luchthaven, speelden in 2021 ook een aantal trajecten met impact op Eindhoven Airport. In december is de nieuwe medegebruiksvergunning voor 2022 afgegeven. Ter overbrugging naar de invoering van het nieuwe sturingsmodel voor geluid, blijft in 2022 het aantal vliegbewegingen – net als in de twee voorgaande jaren gemaximaliseerd op 41.500 – leidend. De vergunde geluidcontour is ten opzichte van 2021 verkleind naar 9,39 km2 door aftrek van de meteomarge. Tussen 23.00 en 24.00 uur mogen er maximaal 8 landingen vertraagd binnenkomen, waarvan maximaal 2 na 23.30 uur met een maximum van 50 per jaar in het tijdsblok tussen 23.30 en 24.00 uur. De zogenaamde boeteregeling voor late landingen is vanaf het vierde kwartaal van 2021 komen te vervallen nadat gebleken was dat een wettelijk kader voor deze regeling ontbrak.

In 2021 is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven. Dit is een voorwaarde voor de overgang naar een nieuw sturingsmodel en zal de nieuwe civiele geluidcontour bevatten. Voorafgaand aan deze processtap is de uitvoering van een nieuwe milieueffectrapportage (MER) nodig. Eindhoven Airport is nauw betrokken bij de voorbereidingen van deze MER-procedure onder leiding van het ministerie van IenW.

In februari 2021 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de ontwerp natuurvergunning voor Eindhoven Airport op grond van de Wet natuurbescherming. Eerder had de minister van LNV geoordeeld dat Eindhoven Airport verplicht was deze vergunning aan te vragen. Eindhoven Airport heeft in 2020 een aanvraag ingediend met als uitgangspunt de mogelijkheden voor civiel luchtverkeer zoals beschreven in het Luchthavenbesluit Eindhoven uit 2014. De gepubliceerde ontwerpvergunning sluit hierop aan. Nadat LNV de zienswijzeprocedure heeft afgerond, zal het ministerie naar verwachting in de loop van volgend jaar een definitief besluit nemen over de natuurvergunning voor Eindhoven Airport.