Jaarverslag 2019

Ontwikkelingen die ons raken

Zeker op het gebied van duurzaamheid en milieu waren er in 2019 veel ontwikkelingen en gebeurtenissen die van invloed zijn op onze strategie.

Economische groei in de regio
Brainport Eindhoven doet het economisch gezien beter dan het landelijke beeld. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam in december 2019 uit op een landelijke groei van 1,7 procent voor 2019 en 1,3 procent voor 2020. In de regio zitten we in 2020 volgens ramingen boven dat gemiddelde, ergens tussen de 2,2 en 4 procent. Wel is er sprake van afvlakking; in 2018 groeide de economie nog 3,3 procent (2,6 landelijk). De uitdagingen die de regio het hoofd moet bieden staan verwoord in de Brainport Nationale Actieagenda. De krapte op de arbeidsmarkt wordt gezien als een belangrijk knelpunt. Eindhoven Airport is onderdeel van de oplossingen: de luchthaven draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor bedrijven en hun werknemers.

Klimaatbewustzijn groeit
In de samenleving groeit het bewustzijn over het klimaat, en over welke activiteiten schade aanrichten aan het milieu. Ook de luchtvaart heeft hiermee te maken. Dit kan invloed hebben op de vraag naar vluchten of eventuele ontwikkelingsmogelijkheden. De verwachting is dat in absolute zin de vraag blijft toenemen, maar dat deze in de toekomst niet meer volledig kan worden geaccommodeerd. Op de kortere afstand (bijvoorbeeld Londen, Parijs) zal de trein een grotere rol gaan spelen.

Stikstofcrisis
De stikstofcrisis die Nederland in 2019 ging beheersen raakt ook de luchtvaart. Zo heeft Mobilisation for the Environment (MOB), de milieugroep die in mei met succes bij de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof aanvocht, handhavingsverzoeken ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) omdat Eindhoven Airport ten onrechte niet over een natuurvergunning zou beschikken.

Het Proefcasus-proces kende diverse contactmomenten met regionale betrokkenen waaruit het adviesrapport door verkenner Pieter Van Geel tot stand kwam.

Geluidshinder: Proefcasus Eindhoven Airport
In april 2019 is de Proefcasus Eindhoven Airport afgerond. Dat was een initiatief van de regio: de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, andere omliggende gemeenten en Eindhoven Airport, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Defensie. Ook bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn betrokken geweest bij de Proefcasus, waarin de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030 centraal stond. Oud-staatssecretaris Pieter van Geel, die was aangesteld als ‘verkenner’, heeft in april zijn advies uitgebracht aan de minister van IenW. Centraal in de Proefcasus stond de slimme, duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van onze luchthaven in de periode 2020-2030.

In het rapport 'Opnieuw verbonden' adviseert Van Geel dat voortaan eerst wordt gekeken naar de geluidsbelasting van het luchtverkeer en pas daarna naar het aantal vluchten dat daarbij zou kunnen passen. Uitgangspunt is dat de geluidsbelasting - en dus de hinder - moet afnemen. Hiervoor adviseert Van Geel een duidelijke norm vast te stellen voor 2030. Bij meer vlootvernieuwing door stillere en schonere vliegtuigen zou 'goed gedrag', en dus minder geluidsoverlast dan de gestelde norm, moeten worden beloond met ontwikkelmogelijkheden voor de luchthaven.

Vijf speerpunten uit 'Opnieuw verbonden'

  1. Actief sturen op minder geluidbelasting
  2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
  3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
  4. Meerwaarde bieden voor de regio
  5. Vertrouwen vanuit de omgeving herstellen

Zie voor meer informatie www.proefcasus-eindhovenairport.nl

Ook de korte termijn komt in het rapport aan bod. Eindhoven Airport had al aangegeven het aantal vliegtuigbewegingen in 2019 te zullen bevriezen op 41.500 (hoewel de vergunning voor 2019 reikte tot 43.000). Inmiddels is de medegebruiksvergunning voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld op 41.500 bewegingen. Verder stelt Van Geel voor dat er vanaf 2020 niet meer na 11 uur 's avonds wordt gevlogen. Eindhoven Airport heeft zelf al maatregelen genomen om geplande late vluchten te gaan schrappen (zie ook 'De luchthaven als verbinder'). Dit zal ingaan vanaf het winterseizoen 2020.

De nieuwe systematiek om te sturen op reductie van de geluidsbelasting, in plaats van op aantallen, zal vanaf 1 januari 2022 in werking moeten treden.

In de Proefcasus zijn partijen gezamenlijk op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen die zowel de regio als de luchthaven dienen. Het advies, dat wordt beschouwd als een belangrijke verkenning voor de nieuwe Luchtvaartnota (2020-2050), wordt breed gedragen in de regio. Eindhoven Airport heeft zijn steun voor de hoofdlijnen van het advies uitgesproken in een brief aan de minister. In een toelichting hebben we de minister onder meer gevraagd om ook aandacht te schenken aan perspectief voor de luchtvaartmaatschappijen waar de gewenste vlootvernieuwing tot stand moet komen. Het kabinet heeft in een brief van 6 september 2019 aan de Tweede Kamer laten weten het advies van Van Geel over te nemen.

Luchtvaartnota (2020-2050)
Begin 2020 wordt de ontwerp-Luchtvaartnota gepubliceerd, waarin het nationale luchtvaartbeleid voor de periode 2020 tot 2050 wordt geschetst. Naar het zich laat aanzien zal hierin centraal staan dat de hinder van het vliegverkeer in Nederland moet afnemen. Pas als dat wordt gerealiseerd, ontstaat er weer ruimte voor groei. Dit is geheel in lijn met het door Van Geel voorgestelde sturingsmechanisme voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030.

Luchtfoto van Eindhoven Airport kort voor de oplevering van het multifunctionele parkeergebouw P1.