Jaarverslag 2020

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

23

247

0

Materiële vaste activa

24

120.002

117.088

Financiële vaste activa

25

937

793

121.186

117.881

Vlottende activa

Voorraden

66

4

Vorderingen

26

3.710

6.442

Liquide middelen

6.413

5.481

10.189

11.927

131.375

129.808

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.155

2.333

Bestemmingsreserve

327

327

Overige reserves

88.067

97.976

Dividend

0

231

27

103.618

113.936

Voorzieningen

28

353

424

Langlopende schulden

29

19.000

0

Kortlopende schulden

30

8.404

15.448

131.375

129.808