Jaarverslag 2021

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

23

231

247

Materiële vaste activa

24

117.245

120.002

Financiële vaste activa

25

1.413

937

118.889

121.186

Vlottende activa

Voorraden

66

66

Vorderingen

26

10.281

3.710

Liquide middelen

8.482

6.413

18.829

10.189

137.718

131.375

(in EUR 1.000)

Toelichting

2021

2020

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

2.292

2.292

Agio reserve

10.777

10.777

Herwaarderingsreserve

2.243

2.155

Bestemmingsreserve

327

327

Overige reserves

85.686

88.067

Dividend

0

0

27

101.325

103.618

Voorzieningen

28

393

353

Langlopende schulden

29

18.000

19.000

Kortlopende schulden

30

18.000

8.404

137.718

131.375