Jaarverslag 2022

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Bedrijfsresultaat

25.915

-2.359

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

1, 2

9.115

8.968

Boekresultaat desinvestering activa in aanbouw

2

717

0

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

13

94

-199

Toename /Afname (-) voorzieningen

501

1

10.427

8.770

Mutatie in werkkapitaal1

-5.405

3.390

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

30.937

9.801

Ontvangen interest

5

0

Betaalde interest

-702

-696

Betaalde (-) / Ontvangen (+) winstbelasting

-5.370

467

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten

24.870

9.572

Investeringen in materiële vaste activa

-6.689

-5.993

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.689

-5.993

Aflossing langlopende schulden

9

-18.000

-8.000

Opname langlopende schulden

9

0

7.000

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-18.000

-1.000

Netto kasstroom (a) + (b) + (c)

181

2.579

  1. de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de mutatie van de overige vorderingen en de overige schulden.