Jaarverslag 2020

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1

247

0

Banen en platform

13.771

12.307

Terreinen en wegen

22.816

19.004

Gebouwen

67.130

68.448

Installaties

7.370

6.725

Overige vaste bedrijfsmiddelen

859

657

Objecten in aanbouw

1.680

4.007

Operationele materiële vaste activa

113.626

111.148

Vastgoedbeleggingen

6.381

5.946

Materiële vaste activa

2

120.007

117.094

Financiële vaste activa

3

728

715

120.982

117.809

Vlottende activa

Voorraden

4

77

20

Vorderingen

5

3.910

6.535

Liquide middelen

6

6.625

5.832

10.612

12.387

131.594

130.196

(in EUR 1.000)

Toelichting

2020

2019

Eigen vermogen

7

103.618

113.936

Voorzieningen

8

353

424

Langlopende schulden

9

19.000

0

Kortlopende schulden

10

8.623

15.836

131.594

130.196

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.