Jaarverslag 2022

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1

214

231

Materiële vaste activa

2

114.028

117.249

Financiële vaste activa

3

991

841

115.233

118.321

Vlottende activa

Voorraden

4

185

74

Vorderingen

5

12.936

10.376

Liquide middelen

6

9.385

9.204

22.506

19.654

137.739

137.975

(in EUR 1.000)

Toelichting

2022

2021

Eigen vermogen

7

120.089

101.325

Voorzieningen

8

877

393

Langlopende schulden

9

0

18.000

Kortlopende schulden

10

16.773

18.257

137.739

137.975

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarreke­ning.