Jaarverslag 2019

Eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Gestort aandelen-
kapitaal

Agio-
reserve

Bestem-
mingsre-
serve

Herwaar-
derings-
reserve

Overige reserves

Dividend

Totaal
jaar

2018

Stand aanvang boekjaar

2.292

10.777

327

2.209

70.416

231

86.252

Realisatie herwaarderingsreserve

0

0

0

73

-73

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

-231

-231

Vrijval herwaarderingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Winstbestemming

0

0

0

0

13.812

458

14.270

Overboeking preferent dividend naar kortlopende schulden

0

0

0

0

0

-227

-227

Saldo ultimo 2018

2.292

10.777

327

2.282

84.155

231

100.064

2019

Stand aanvang boekjaar

2.292

10.777

327

2.282

84.155

231

100.064

Realisatie herwaarderingsreserve

0

0

0

51

-51

0

0

Besteding

0

0

0

0

0

-231

-231

Winstbestemming

0

0

0

0

13.872

458

14.330

Overboeking preferent dividend naar kortlopende schulden

0

0

0

0

0

-227

-227

Saldo ultimo 2019

2.292

10.777

327

2.333

97.976

231

113.936

Verdeling aandelenkapitaal

(in EUR 1.000)

Cumulatief
preferente
aandelen-
kapitaal

Gewone aandelen-
kapitaal

%

Totaal geplaatst
aandelen-
kapitaal

Waarvan gestort

Schiphol Nederland B.V.

2.269

45

51,0%

2.314

1.180

Provincie Noord-Brabant

0

1.112

24,5%

1.112

556

Gemeente Eindhoven

0

1.112

24,5%

1.112

556

2.269

2.269

100,0%

4.538

2.292

Verdeling dividend

(in EUR 1.000)

Preferent
dividend

Gewoon dividend

Totaal dividend

Schiphol Nederland B.V.

227

5

232

Provincie Noord-Brabant

0

113

113

Gemeente Eindhoven

0

113

113

227

231

458

Gestort aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Eindhoven Airport bedraagt € 9.000.000, verdeeld in 10.000.000 preferente aandelen van € 0,45 en 10.000.000 gewone aandelen van € 0,45. Hiervan zijn geplaatst 5.000.000 preferente aandelen en 5.000.000 gewone aandelen. Van dit geplaatste aandelenkapitaal van € 4.500.000 is gestort € 2.291.590. De cumulatief preferente aandelen zijn gepresenteerd onder het eigen vermogen en de houders van preferente aandelen hebben geen bijzondere zeggenschapsrechten. De cumulatief preferente aandelen geven recht op voorrang bij dividend uitkeringen op overige aandelen. Er is (evenals vorig jaar) geen gestort en opgevraagd kapitaal dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Agioreserve

De agioreserve is bij de financiële herstructurering in 1998 als volgt gevormd:

Er is (evenals vorig jaar) geen agio dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is in 2000 gevormd uit de nettovermogenswaarde van de op 23 november 2000 verkregen deelneming. De nettovermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per 23 november 2000 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2000; mede in verband met de juridische fusie van deze om niet verkregen deelneming met Eindhoven Airport N.V. die heeft plaatsgevonden op 10 april 2001. Deze reserve mag slechts worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van milieu en veiligheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door de directie bepaald en betreft geen verplichting. De directie kan deze beperking zelf opheffen.

Herwaarderingsreserve

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van materiële vaste activa is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

Bestemming resultaat

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voorgesteld winstuitkeringen te doen ter grootte van €458.000, te weten €227.000 op cumulatief preferente aandelen en € 231.000 op gewone aandelen. De resterende winst bedraagt €13.872.000. Deze wordt in zijn geheel toegevoegd aan de overige reserves.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

Over 2019 wordt preferent dividend uitgekeerd ten bedrage van € 231.000. De vennootschap heeft voldoende vrij uitkeerbaar vermogen; de uitkering is verwerkt als een verplichting per 31 december 2019.