Jaarverslag 2019

Langlopende schulden

(in EUR 1.000)

2019

2018

Schulden aan kredietinstellingen

0

12.000

0

12.000

Schulden aan kredietinstellingen

Het verloop van de post luidt als volgt:

(in EUR 1.000)

Oorspronkelijke hoofdsom

19.000

Restant hoofdsom per 01-01-2019

12.000

Aflossing in 2019

-9.000

Opname in 2019

3.000

Restant hoofdsom per 31-12-2019

6.000

Kortlopend deel per 31 december 2019

6.000

Langlopend per 31 december 2019

0

Per 25 september 2015 is een doorlopend krediet verstrekt van € 26 miljoen met een looptijd van 5 jaar. Bovendien is er een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met € 10 miljoen te verhogen. Per 30 september 2015 is gebruikgemaakt van deze faciliteit en is een krediet opgenomen van € 19 miljoen met een rentevaste periode van 6 maanden.

Per 21 februari 2017 is de kredietfaciliteit verhoogd met € 10 miljoen. Hierdoor is er een kredietfaciliteit ontstaan van € 36 miljoen met een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met €10 miljoen te verhogen. De looptijd is 5 jaar. De gebruikte faciliteit eind 2019 is €6 miljoen, met een rentevaste periode van 6 maanden.

Per 25 september 2020 loopt de huidige financieringsovereenkomst af. in 2020 wordt een herfinancieringsproces gestart. De restant hoofdsom van €6 miljoen is hierdoor onder de kortlopende schulden verantwoord.

De rente op de kredietfaciliteit is afhankelijk van het leverage ratio en varieert tussen Euribor plus 0,75% (leverage ratio kleiner of gelijk aan 1) en Euribor plus 1,5% (leverage ratio groter of gelijk aan 2,5 en kleiner of gelijk aan 3). De bank heeft geen zekerheden gesteld aan het krediet.

Convenanten

Aan dit krediet zijn de volgende convenanten verbonden:

  1. Leverage ratio ((rentedragende schulden - liquide middelen) / EBITDA) <=3
  2. Interest coverage ratio (nette rentelasten / EBITDA) >=4
  3. Dividendbetalingen zijn gelimiteerd tot € 460.000; het is toegestaan het dividend te verhogen tot maximaal 50% van het netto resultaat onder de voorwaarde dat de net leverage ratio < 2 blijft.

2019

2018

Leverage ratio

0,0

0,2

Interest coverage ratio

102,0

73,8

Uitgekeerd dividend boekjaar

€ 458.000

€ 458.000

Ultimo boekjaar wordt hiermee aan de convenanten voldaan.