Jaarverslag 2021

Langlopende schulden

(in EUR 1.000)

2021

2020

Schulden aan kredietinstellingen

18.000

19.000

18.000

19.000

Schulden aan kredietinstellingen

Het verloop van de post luidt als volgt:

(in EUR 1.000)

2021

Stand per 1 januari 2021

19.000

Aflossing in 2021

-8.000

Opname in 2021

7.000

Stand per 31 december 2021

18.000

Kortlopend deel per 31 december 2021

0

Langlopend per 31 december 2021

18.000

In 2020 is een herfinancieringsproces gestart waarbij per 18 juni 2020 een herfinanciering is overeengekomen met een looptijd tot en met 25 september 2023. Hierdoor is een RCF kredietfaciliteit ontstaan van €60 miljoen (2020: €60 miljoen) waarvan in 2021 voor €10 miljoen is omgezet naar een overdraft faciliteit. Per ultimo 2021 bedraagt de RCF kredietfaciliteit hierdoor €50 miljoen, met een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met €15 miljoen (2020: €15 miljoen) te verhogen en met daarnaast een overdraft faciliteit van €10 miljoen.

De rente op de kredietfaciliteit is afhankelijk van het leverage ratio en varieert tussen 1% (leverage ratio kleiner of gelijk aan 1,0) en 1,8% (leverage ratio groter of gelijk aan 1,0 en kleiner of gelijk aan 3,5). De bank heeft geen zekerheden gesteld aan het krediet.

Convenanten

Aan dit krediet zijn de volgende convenanten verbonden:

  1. Leverage ratio ((rentedragende schulden - liquide middelen) / EBITDA) <=4,5
  2. Interest coverage ratio (EBITDA / nette rentelasten) >=4
  3. Dividendbetalingen zijn gelimiteerd tot 50% van het netto resultaat onder de voorwaarde dat de net leverage ratio <3 blijft.

2021

2020

Leverage ratio

1,3

-2,5

Interest coverage ratio

9,4

-11,0

Uitgekeerd dividend boekjaar (€)

€ 0

€ 0

Ultimo boekjaar wordt hiermee aan de convenanten voldaan.